Vyberte stránku

Podmínky použití

mobilní aplikace Dokladovna

Podmínky použití mobilní aplikace Dokladovna

Podmínky použití mobilní aplikace Dokladovna - Android

1.            ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1          Provozovatelem mobilní aplikace Dokladovna (dále jen jako „Aplikace“) je obchodní společnost MULTIMA a.s., se sídlem Čechovo nábřeží 1790, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 25056051. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 3884 (dále jen jako „Provozovatel“). Provozovatele je ve věcech souvisejících s Aplikací možné kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese info@multima.cz.

1.2          Provozovatel vydává následující podmínky používání upravující vzájemná práva a povinnosti mezi Provozovatelem a klientem, který je uživatelem Aplikace (dále jen jako „Klient“).

1.3          Každý Klient je povinen se seznámit s těmito podmínkami používání Aplikace (dále jen „Podmínky“), které upravují výlučně vztah Klienta a Provozovatele. Klient svou instalací Aplikace, prvním vyplněním přihlašovacích údajů a dalším používáním Aplikace potvrzuje, že byl s Podmínkami seznámen a souhlasí s nimi. V rámci Aplikace mohou Klienti v souladu s příslušnými obchodními podmínkami využívat služby poskytované Provozovatelem. V případě, že Klient s Podmínkami nesouhlasí, není oprávněn používat Aplikaci nebo stáhnout aktualizaci Aplikace.

2.            Vymezení pojmů

2.1          Zákazník je subjekt, který s Provozovatelem uzavřel smlouvu, na základě které mu je poskytován Produkt, který:

2.1.1      využívá pro vlastní potřebu; v takovém případě může být Zákazník také Klientem dle těchto Podmínek, nebo

2.1.2      využívá pro poskytování účetních služeb svým klientům, kteří mohou být také Klienty dle těchto Podmínek a mají se Zákazníkem uzavřenou smlouvu zejm. o poskytování služeb v souvislosti s účetnictvím.

2.2          Aplikační kredit znamená virtuální token, který získá Zákazník na základě vztahu s Provozovatelem a který může využít k provádění úkonů v prostředí Produktu. Aplikační kredity nejsou elektronickými penězi ve smyslu zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů.

2.3          Cloud znamená servery provozované Provozovatelem nebo třetí osobou, které jsou přístupné prostřednictvím počítačové sítě internet, na kterých je Produkt provozován.

2.4          Produkt je softwarový nástroj „Dokladovna“, nikoli tato Aplikace, pro zjednodušení práce účetních a jejich klientů s účetními dokumenty. Produkt zrychluje přenos účetního dokumentu od klienta k účetní, zajišťuje jeho následné převedení do digitální podoby s rozpoznáním obsahu a automatické přenesení do účetnictví s případným zaúčtováním.

2.5          Uživatelský účet znamená účet v Produktu, případně také Aplikaci. Klientovi tento účet zřizuje Zákazník.

3.            OBSAH APLIKACE A JEJÍ používání

3.1          Aplikace slouží k nahrání účetních dokumentů (dále jen „Dokumenty“) na Cloud Produktu, kde s nimi následně může pracovat Zákazník. Nahrání Dokumentů je možné zejména naskenováním prostřednictvím fotoaparátů zařízení Klienta, nahráním již pořízené fotografie či souboru ve formátu pdf, které jsou v zařízení Klienta uložené. Klient si může v Aplikaci také online prohlédnou a vyhledat jím nahrané Dokumenty (dále jen „Funkce aplikace“). Poskytování Aplikace je bezplatné, včetně nákladů na dodání plnění.

3.2          Dokument nahraný Klientem bude automaticky uložen pouze po dobu 16 měsíců. Pokud Klient požaduje uložení na dobu delší, musí o to požádat Zákazníka, který může pomocí Aplikačních kreditů zajistit uložení Dokumentů po delší dobu.

3.3          Funkce aplikace jsou Klientovi poskytované bez ohledu na množství Aplikačních kreditů. Množství Aplikačních kreditu ovlivňuje pouze následné zpracování Dokumentů pomocí vybraných úkonů, které zajišťuje Zákazník pro Klienta na základě samostatného smluvního vztahu mezi nimi a které již probíhají mimo Aplikaci v Produktu.

3.4          Aplikace včetně svého obsahu, textů, vizualizací, designu, ochranné známky, všech vyobrazení i databází tvořících její obsah (dále jen „Obsah“) je chráněna právy duševního vlastnictví včetně autorských práv, práv na ochranu obchodních jmen a ochranných známek.

3.5          Provozovatel prohlašuje a Klient používáním Aplikace bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněným držitelem práv duševního vlastnictví k funkcím, a především je oprávněn udělovat souhlas k jakémukoliv použití Obsahu.

3.6          Provozovatel poskytuje Klientovi nevýhradní, časově a územně neomezené právo využívat Obsah výhradně pro osobní potřebu Klienta, k účelu užívání služeb v Aplikaci. Klient není oprávněn upravovat či jinak zasahovat do zdrojového kódu Aplikace a tento, stejně jako Aplikaci, Obsah či jednotlivé jejich dílčí části, dále šířit, prodávat či jiným způsobem dále poskytovat. Jakékoliv jiné použití Obsahu (jako celku nebo jeho jednotlivých částí) vyžaduje předchozí písemný souhlas Provozovatele s takovým použitím.

3.7          Jakékoliv použití Obsahu bez souhlasu Provozovatele může mít za následek naplnění skutkové podstaty některého z trestných činů, vznik odpovědnosti za škodu způsobenou Provozovateli, případně uplatnění jiných práv Provozovatele vyplývajících jemu z právních předpisů. 

3.8          Klient je oprávněn Aplikaci používat, pokud:

3.8.1      má zřízený Uživatelský účet;

3.8.2      Zákazník mu poskytl přihlašovací údaje;

3.8.3      má Zákazník zřízený Uživatelský účet;

3.8.4      mu dříve nebyl zablokován Uživatelský účet;

3.8.5      mu užívání Aplikace či dílčích služeb poskytovaných v rámci Aplikace nezakazují příslušné právní předpisy.

3.9          Klient má právo kdykoli po dobu trvání smluvního vztahu mezi Zákazníkem a Provozovatelem požádat svého Zákazníka o export jeho Dokumentů z Produktu. Zákazník má smluvní povinnost takový export zajistit a následně Dokumenty Klientovi předat.

3.10        Klient je oprávněn požádat svého Zákazníka o převedení svého Uživatelského účtu (vč. Dokumentů) pod jiného Zákazníka. Zákazník má následně smluvní povinnost na základě této žádosti požádat Provozovatele o takový převod.

3.11        V případě, že má Zákazník záměr zrušit svůj Uživatelský účet nebo Uživatelský účet Klienta, má smluvní povinnost o tom Klienta informovat. Klient může v návaznosti na takové informování požádat Zákazníka o převedení jeho Uživatelského účtu pod jiného Zákazníka neprodleně poté, co byl o záměru Zákazníka informován. V jiném případě mu bude Uživatelský účet také zrušen.

3.12        Klient není oprávněn při využívání Aplikace:

3.12.1    sdílet heslo ke svému Uživatelskému účtu s dalšími osobami; či

3.12.2    převést svůj Uživatelský účet na jinou osobu bez svolení Provozovatele a Zákazníka.

3.13        Klient bere užíváním Aplikace na vědomí, že Provozovatel je oprávněn kdykoli změnit, doplnit nebo vymazat Obsah, či provádět aktualizace, upgrady a vylepšovat či jinak měnit Aplikaci, a to ať už z důvodu aktualizací, z důvodu odstranění chybné či sporné informace, nebo i bez udání důvodu.

3.14        Provozovatel má výlučnou odpovědnost za údržbu a podporu Aplikace.

4.            PRAVIDLA CHOVÁNÍ KLIENTA

4.1          Při užívání Aplikace, včetně veškerých dalších služeb prostřednictvím Aplikace, je Klient povinen:

4.1.1      neužívat Aplikaci způsobem, který by mohl Aplikaci jakkoli poškodit, znemožnit její provoz či přetěžovat Aplikaci, stejně jako jinak poškozovat či omezovat další Klienty;

4.1.2      nenahrávat či prostřednictvím Aplikace nešířit a nesdílet jakýkoli, byť pouze případně škodlivý, urážlivý nebo jinak protiprávní software či jiný kód obsahující počítačový virus, spyware či malware, ani jiným způsobem nebo pod odlišným označením nenahrávat soubory nebo další programy, které mohou poškodit, sledovat nebo změnit provoz sítě či počítače v majetku Provozovatele či třetí osoby;

4.1.3      nepokoušet se přerušit či narušit zabezpečení Aplikace, její vzhled, celistvost či dostupnost a/nebo Obsah či způsoby nahrání Obsahu, nebo jiným způsobem poškodit Aplikaci nebo Obsah, účty dalších Klientů či administrátorské účty Provozovatele, hesla k přístupu, servery či síťové prvky;

4.1.4      nepokoušet se získat neoprávněný přístup ke službám či Obsahu, k jiným Uživatelským účtům a dalším počítačovým systémům, a to zejména prostřednictvím hackingu či phishingu, a dále se obecně nepokoušet získat přístup k jakémukoli Obsahu, který nebyl záměrně poskytnut Provozovatelem v Aplikaci;

4.1.5      neshromažďovat Obsah a další data z Aplikace automatizovanými prostředky bez souhlasu Provozovatele;

4.1.6      nepoužívat nepravdivé a zavádějící údaje; a

4.1.7      nezískávat neoprávněně jakékoli údaje o dalších Klientech.

4.2          Klient nesmí prostřednictvím aplikace nahrávat škodlivý, zavádějící, diskriminační, podvodný obsah a dále obsah, který

4.2.1      obsahuje vulgární výrazy, nahotu, explicitní sexuální scény nebo otevřeně sexuální materiál;

4.2.2      přesměrovává na komerční pornografické stránky;

4.2.3      vyhrožuje, obtěžuje nebo zastrašuje jiné osoby;

4.2.4      podněcuje k násilí nebo nenávisti vůči osobám nebo skupinám osob na základě rasového nebo etnického původu, náboženství, postižení, věku, národnosti, statusu veterána, sexuální orientace, pohlaví, genderové identity, kasty, statusu imigranta ani jakékoli jiné charakteristiky spojené se systematickou diskriminací nebo marginalizací;

4.2.5      porušuje práva třetích osob.

4.3          V případě porušení pravidel uvedených výše je Provozovatel oprávněn odebrat Klientem sdílený obsah či jakékoli jiné Klientem poskytnuté údaje a data, a případně také provést příslušné kroky směřující proti Uživatelskému účtu. Dle uvážení Poskytovatele může být Uživatelský účet Klienta rovněž zablokován. V odůvodněných případech může Provozovatel nejprve vyzvat Klienta k nápravě, nicméně to není jeho povinnost.

5.            PŘÍSTUP K APLIKACI

5.1          Aplikace je dostupná ze všech zemí, nicméně služby v rámci Aplikace jsou poskytovány především pro česky hovořící Klienty. Aplikace dále podléhá českému právnímu řádu.

6.            PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST A JEJÍ OMEZENÍ

6.1          Povinnosti Provozovatele v souvislosti s Aplikací se ve vztahu ke Klientovi řídí výhradně těmito Podmínkami a na základě těchto Podmínek nevzniká odpovědnost či jiná povinnost žádným třetím subjektům, není-li v těchto Podmínkách výslovně uvedeno jinak.

6.2          Každý Klient využívá Aplikaci a její Obsah na vlastní riziko, není-li v těchto Podmínkách výslovně stanoveno jinak.

6.3          Provozovatel nese výlučnou odpovědnost za Aplikaci a z jeho strany zpřístupněný a zveřejněný Obsah, neodpovídá však za funkčnost Aplikace ani gramatickou správnost, úplnost a aktuálnost Obsahu a dalších informací umístěných v Aplikaci.

6.4          Provozovatel neodpovídá za neinformování ze strany Zákazníka dle odst. 3.9 těchto Podmínek a případnou způsobenou újmu spojenou s nežádoucím zrušením Uživatelského účtu Klienta.

6.5          Provozovatel neodpovídá a nezaručuje průběžný přístup Klienta k Uživatelskému účtu. Zajištění přístupu k Uživatelskému účtu je odpovědností Zákazníka. 

6.6          Provozovatel dále neodpovídá za případnou způsobenou újmu a není povinen hradit jakékoliv přímé či nepřímé škody ani ušlý zisk, které by mohly Klientům nebo jakýmkoliv třetím stranám vzniknout v souvislosti s používáním Aplikace a jejího Obsahu, Funkcí aplikace, změnou Obsahu či Aplikace podle odst. 3.13 těchto Podmínek, resp. které by mohly vzniknout či vznikly na zařízení, jehož prostřednictvím se Klient snažil do Aplikace či na lokality propojené s Aplikací vstoupit, včetně ušlého zisku nebo ztráty jakýchkoliv dat.

6.7          Provozovatel neodpovídá za správné fungování biometrického snímače v zařízení Klienta ani za rizika vyplývající z možných chyb v jeho fungování. Provozovatel doporučuje Klientům, aby se před nastavením používání biometrického ověřováním seznámili s principy fungování biometrického snímače v daném zařízení.

6.8          I přes snahu Provozovatele a dodavatelů Provozovatele může dojít k výpadkům připojení, a tudíž nebude zajištěno bezchybné fungovaní Aplikace. V takových výjimečných situacích Provozovatel ani třetí strany nejsou povinni hradit jakékoliv přímé či nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení se k Uživatelskému účtu v Aplikaci a/nebo nemožnosti využívání jejího Obsahu a Funkcionalit aplikace.

7.            POVINNOSTI KLIENTA

7.1          Klient se zavazuje, že při používání Aplikace se bude řídit účinnými právními předpisy na území České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito předpisy, dobrými mravy a těmito Podmínkami, a dále nebude, jakkoliv poškozovat dobré jméno Provozovatele a ani ostatních Klientů.

7.2          Klient prohlašuje, že nepoužívá Aplikace ze země, na kterou je uvaleno embargo ze strany Spojených států amerických, nebo která byla vládou Spojených států amerických označena jako země podporující terorismus, a dále že není uveden na seznamu zakázaných subjektů vedených vládou Spojených států amerických.

8.            Propojení na lokality Třetí strany

8.1          Propojení na lokality třetí strany, které se nacházejí v Aplikaci, se poskytují pro větší pohodlí Klientů. Užitím těchto propojení Klient odchází z Aplikace. Provozovatel neodpovídá za žádnou z těchto lokalit třetích stran ani za jejich obsah, informace, software, produkty či výsledky jejich používání.

9.            PŘIHLÁŠENÍ KLIENTA

9.1          Pro zpřístupnění Obsahu a Funkcí aplikace se vyžaduje přihlášení do Aplikace. Přihlašovací údaje získá Klient od Zákazníka. Provozovatel je oprávněn ověřovat si správnost, pravdivost a aktuálnost vkládaných informací bez časového omezení a s tímto cílem oslovit samotného Klienta nebo jiné subjekty.

9.2          Po prvním přihlášení svými přihlašovacími údaji může Klient k dalšímu přihlašování využívat biometrického snímače v zařízení Klienta.

10.          POZASTAVENÍ ČI UKONČENÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

10.1        Podmínky se na Klienta vztahují po dobu používání Aplikace, zejména Funkcí aplikace, a po dobu, kdy má Aplikaci nainstalovanou ve svém zařízení. Ukončení používání Aplikace a její odinstalování nezbavuje Provozovatele ani Klienta povinnosti vyrovnat své závazky vzniklé nedodržením povinností, včetně závazků vzniklých za dobu, kdy měl Klient Aplikaci nainstalovanou a používal ji.

10.2        Provozovatel je oprávněn kdykoli zrušit Klientovi oprávnění k používání Aplikace a odvolat udělenou licenci podle těchto Podmínek, pokud Klient využívá Aplikaci v rozporu s právním řádem České republiky nebo dobrými mravy nebo porušuje tyto Podmínky. Provozovatel může dále použít kterékoliv z těchto opatření: upozornění Klienta, okamžité omezení používání Aplikace nebo zamezení používání Aplikace vůči Klientovi, a dále vyžadovat od Klienta okamžité zničení či odstranění všech převzatých a vytištěných materiálů z Obsahu.

10.3        Pokud bude Klient chtít zrušit Uživatelský účet musí o to požádat Zákazníka, pod kterého spadá, ten na základě vzájemné dohody jeho Uživatelský účet zruší. Zrušením Uživatelského účtu je zrušen přístup do Aplikace a k používání Funkcionalit aplikace, ale také k Produktu a jeho funkcím.

10.4        V případě, že bude Klientovi zrušen Uživatelský účet, má právo zažádat u svého Zákazníka o export Dokumentů z Produktu, nebo převedení svého Uživatelského účtu pod jiného Zákazníka, a to neprodleně poté, co se o zrušení dozvěděl, nejpozději však do 30 dnů od jeho zrušení.

11.          zABEZPEČENÍ

11.1        Za účelem zajištění bezpečnosti Aplikace jsou v rámci Aplikace a jejím prostřednictvím poskytovaných služeb zavedeny standardně využívané a přiměřené bezpečnostní prvky. Bezpečnostní opatření jsou pravidelně revidována a upravována v souladu s aktuálními technickými požadavky.

11.2        Pokud je to technicky možné, jsou veškeré přenosy dat a uložená data v rámci Aplikace šifrované. Rovněž propojení vybraných externích lokalit s touto Aplikací je šifrováno.

12.          Ochrana osobních údajů

12.1        Provozovatel při využívání Aplikace nezpracovává osobní údaje z Dokumentů. Nicméně může docházet ke zpracování jiných osobních údajů Klienta, zejména přihlašovacích údajů. Zpracování osobních údajů se řídí Zásadami zpracování osobních údajů.

13.          závěrečná ustanovení

13.1        Každá ze smluvních stran je povinna oznámit písemně druhé smluvní straně změny všech skutečností, zejména identifikačních údajů a další změny, které by mohly ovlivnit řádné plnění smlouvy.

13.2        Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit a doplňovat Podmínky. O veškerých takovýchto provedených změnách informuje Provozovatel Klienta na internetových stránkách Provozovatele, e-mailem či dopisem v písemné podobě, případně jiným dohodnutým způsobem, a to nejméně 1 měsíc před nabytím jejich účinnosti. Ve vztahu ke změnám Podmínek je Klient oprávněn v této lhůtě smlouvu vypovědět s účinností ke dni doručení výpovědi Provozovateli, nesouhlasí-li se změnami. Pokud tak neučiní, má se za to, že se změnami souhlasí.

13.3        Klient souhlasem s těmito Podmínkami dle odst. 1.3 těchto Podmínek uděluje také souhlas s tím, že můžou být jeho práva a povinnosti z Podmínek plynoucí postoupena na třetí stranu. Takové postoupení je pro Klienta účinné, pokud o něm byl Provozovatelem informován a na základě tohoto informování neprojevil nesouhlas s postoupením.

13.4        Tyto Podmínky jsou účinné ode dne 1.9. 2023.

Podmínky použití mobilní aplikace Dokladovna - iOS

1.            ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1          Provozovatelem mobilní aplikace Dokladovna (dále jen jako „Aplikace“) je obchodní společnost MULTIMA a.s., se sídlem Čechovo nábřeží 1790, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 25056051. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 3884 (dále jen jako „Provozovatel“). Provozovatele je ve věcech souvisejících s Aplikací možné kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese info@multima.cz.

1.2          Provozovatel vydává následující podmínky používání upravující vzájemná práva a povinnosti mezi Provozovatelem a klientem, který je uživatelem Aplikace (dále jen jako „Klient“).

1.3          Každý Klient je povinen se seznámit s těmito podmínkami používání Aplikace (dále jen „Podmínky“), které upravují výlučně vztah Klienta a Provozovatele. Klient svou instalací Aplikace, prvním vyplněním přihlašovacích údajů a dalším používáním Aplikace potvrzuje, že byl s Podmínkami seznámen a souhlasí s nimi. V rámci Aplikace mohou Klienti v souladu s příslušnými obchodními podmínkami využívat služby poskytované Provozovatelem. V případě, že Klient s Podmínkami nesouhlasí, není oprávněn používat Aplikaci nebo stáhnout aktualizaci Aplikace.

1.4          Provozovatel i Klient společně prohlašují, že společnost Apple Inc. (dále jen „Apple“), případně její dceřiné společnosti, jsou oprávněnou třetí stranou těchto Podmínek, a mají právo, po odsouhlasení těchto Podmínek ze strany Klienta, po tomto Klientovi požadovat a vymáhat dodržování těchto Podmínek, a to zejména v souvislosti s udělenou licencí, a to zcela dle svého uvážení.

2.            Vymezení pojmů

2.1          Zákazník je subjekt, který s Provozovatelem uzavřel smlouvu, na základě které mu je poskytován Produkt, který:

2.1.1      využívá pro vlastní potřebu; v takovém případě může být Zákazník také Klientem dle těchto Podmínek, nebo

2.1.2      využívá pro poskytování účetních služeb svým klientům, kteří jsou Klienti dle těchto Podmínek a mají se Zákazníkem uzavřenou smlouvu zejm. o poskytování služeb v souvislosti s účetnictvím.

2.2          Aplikační kredit znamená virtuální token, který získá Zákazník na základě vztahu s Provozovatelem a který může využít k provádění úkonů v prostředí Produktu. Aplikační kredity nejsou elektronickými penězi ve smyslu zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů.

2.3          Cloud znamená servery provozované Provozovatelem nebo třetí osobou, které jsou přístupné prostřednictvím počítačové sítě internet, na kterých je Produkt provozován.

2.4          Produkt je softwarový nástroj „Dokladovna“, nikoli tato Aplikace, pro zjednodušení práce účetních a jejich klientů s účetními dokumenty. Produkt zrychluje přenos účetního dokumentu od klienta k účetní, zajišťuje jeho následné převedení do digitální podoby s rozpoznáním obsahu a automatické přenesení do účetnictví s případným zaúčtováním.

2.5          Uživatelský účet znamená účet v Produktu, případně také Aplikaci. Klientovi tento účet zřizuje Zákazník.

3.            OBSAH APLIKACE A JEJÍ používání

3.1          Aplikace slouží k nahrání účetních dokumentů (dále jen „Dokumenty“) na Cloud Produktu, kde s nimi následně může pracovat Zákazník. Nahrání Dokumentů je možné zejména naskenováním prostřednictvím fotoaparátů zařízení Klienta, nahráním již pořízené fotografie či souboru ve formátu pdf, které jsou v zařízení Klienta uložené. Klient si může v Aplikaci také online prohlédnou a vyhledat jím nahrané Dokumenty (dále jen „Funkce aplikace“). Poskytování Aplikace je bezplatné, včetně nákladů na dodání plnění.

3.2          Dokument nahraný Klientem bude automaticky uložen pouze po dobu 16 měsíců. Pokud Klient požaduje uložení na dobu delší, musí o to požádat Zákazníka, který může pomocí Aplikačních kreditů zajistit uložení Dokumentů po delší dobu.

3.3          Funkce aplikace jsou Klientovi poskytované bez ohledu na množství Aplikačních kreditů. Množství Aplikačních kreditu ovlivňuje pouze následné zpracování Dokumentů pomocí vybraných úkonů, které zajišťuje Zákazník pro Klienta na základě samostatného smluvního vztahu mezi nimi a které již probíhají mimo Aplikaci v Produktu.

3.4          Aplikace včetně svého obsahu, textů, vizualizací, designu, ochranné známky, všech vyobrazení i databází tvořících její obsah (dále jen „Obsah“) je chráněna právy duševního vlastnictví včetně autorských práv, práv na ochranu obchodních jmen a ochranných známek.

3.5          Provozovatel prohlašuje a Klient používáním Aplikace bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněným držitelem práv duševního vlastnictví k funkcím, a především je oprávněn udělovat souhlas k jakémukoliv použití Obsahu.

3.6          Provozovatel poskytuje Klientovi nevýhradní, časově a územně neomezené právo využívat Obsah výhradně pro osobní potřebu Klienta, k účelu užívání služeb v Aplikaci. Klient není oprávněn upravovat či jinak zasahovat do zdrojového kódu Aplikace a tento, stejně jako Aplikaci, Obsah či jednotlivé jejich dílčí části, dále šířit, prodávat či jiným způsobem dále poskytovat. Jakékoliv jiné použití Obsahu (jako celku nebo jeho jednotlivých částí) vyžaduje předchozí písemný souhlas Provozovatele s takovým použitím.

3.7          Jakékoliv použití Obsahu bez souhlasu Provozovatele může mít za následek naplnění skutkové podstaty některého z trestných činů, vznik odpovědnosti za škodu způsobenou Provozovateli, případně uplatnění jiných práv Provozovatele vyplývajících jemu z právních předpisů. 

3.8          Klient je oprávněn Aplikaci používat, pokud:

3.8.1      má zřízený Uživatelský účet;

3.8.2      Zákazník mu poskytl přihlašovací údaje;

3.8.3      má Zákazník zřízený Uživatelský účet;

3.8.4      mu dříve nebyl zablokován Uživatelský účet;

3.8.5      mu užívání Aplikace či dílčích služeb poskytovaných v rámci Aplikace nezakazují příslušné právní předpisy.

3.9          Klient má právo kdykoli po dobu trvání smluvního vztahu mezi Zákazníkem a Provozovatelem požádat svého Zákazníka o export jeho Dokumentů z Produktu. Zákazník má smluvní povinnost takový export zajistit a následně Dokumenty Klientovi předat.

3.10        Klient je oprávněn požádat svého Zákazníka o převedení svého Uživatelského účtu (vč. Dokumentů) pod jiného Zákazníka. Zákazník má následně smluvní povinnost na základě této žádosti požádat Provozovatele o takový převod.

3.11        V případě, že má Zákazník záměr zrušit svůj Uživatelský účet nebo Uživatelský účet Klienta, má smluvní povinnost o tom Klienta informovat. Klient může v návaznosti na takové informování požádat Zákazníka o převedení jeho Uživatelského účtu pod jiného Zákazníka neprodleně poté, co byl o záměru Zákazníka informován. V jiném případě mu bude Uživatelský účet také zrušen.

3.12        Klient není oprávněn při využívání Aplikace:

3.12.1    sdílet heslo ke svému Uživatelskému účtu s dalšími osobami; či

3.12.2    převést svůj Uživatelský účet na jinou osobu bez svolení Provozovatele a Zákazníka.

3.13        Klient bere užíváním Aplikace na vědomí, že Provozovatel je oprávněn kdykoli změnit, doplnit nebo vymazat Obsah, či provádět aktualizace, upgrady a vylepšovat či jinak měnit Aplikaci, a to ať už z důvodu aktualizací, z důvodu odstranění chybné či sporné informace, nebo i bez udání důvodu.

3.14        Provozovatel má výlučnou odpovědnost za údržbu a podporu Aplikace. Provozovatel a Klient prohlašují, že Apple žádným způsobem neodpovídá za údržbu a podporu Aplikace.

4.            PRAVIDLA CHOVÁNÍ Klienta

4.1          Při užívání Aplikace, včetně veškerých dalších služeb prostřednictvím Aplikace, je Klient povinen:

4.1.1      neužívat Aplikaci způsobem, který by mohl Aplikaci jakkoli poškodit, znemožnit její provoz či přetěžovat Aplikaci, stejně jako jinak poškozovat či omezovat další Klienty;

4.1.2      nenahrávat či prostřednictvím Aplikace nešířit a nesdílet jakýkoli, byť pouze případně škodlivý, urážlivý nebo jinak protiprávní software či jiný kód obsahující počítačový virus, spyware či malware, ani jiným způsobem nebo pod odlišným označením nenahrávat soubory nebo další programy, které mohou poškodit, sledovat nebo změnit provoz sítě či počítače v majetku Provozovatele či třetí osoby;

4.1.3      nepokoušet se přerušit či narušit zabezpečení Aplikace, její vzhled, celistvost či dostupnost a/nebo Obsah či způsoby nahrání Obsahu, nebo jiným způsobem poškodit Aplikaci nebo Obsah, účty dalších Klientů či administrátorské účty Provozovatele, hesla k přístupu, servery či síťové prvky;

4.1.4      nepokoušet se získat neoprávněný přístup ke službám či Obsahu, k jiným Uživatelským účtům a dalším počítačovým systémům, a to zejména prostřednictvím hackingu či phishingu, a dále se obecně nepokoušet získat přístup k jakémukoli Obsahu, který nebyl záměrně poskytnut Provozovatelem v Aplikaci;

4.1.5      neshromažďovat Obsah a další data z Aplikace automatizovanými prostředky bez souhlasu Provozovatele;

4.1.6      nepoužívat nepravdivé a zavádějící údaje; a

4.1.7      nezískávat neoprávněně jakékoli údaje o dalších Klientech.

4.2          Klient nesmí prostřednictvím aplikace nahrávat škodlivý, zavádějící, diskriminační, podvodný obsah a dále obsah, který

4.2.1      obsahuje vulgární výrazy, nahotu, explicitní sexuální scény nebo otevřeně sexuální materiál;

4.2.2      přesměrovává na komerční pornografické stránky;

4.2.3      vyhrožuje, obtěžuje nebo zastrašuje jiné osoby;

4.2.4      podněcuje k násilí nebo nenávisti vůči osobám nebo skupinám osob na základě rasového nebo etnického původu, náboženství, postižení, věku, národnosti, statusu veterána, sexuální orientace, pohlaví, genderové identity, kasty, statusu imigranta ani jakékoli jiné charakteristiky spojené se systematickou diskriminací nebo marginalizací;

4.2.5      porušuje práva třetích osob.

4.3          V případě porušení pravidel uvedených výše je Provozovatel oprávněn odebrat Klientem sdílený obsah či jakékoli jiné Klientem poskytnuté údaje a data, a případně také provést příslušné kroky směřující proti Uživatelskému účtu. Dle uvážení Poskytovatele může být Uživatelský účet Klienta rovněž zablokován. V odůvodněných případech může Provozovatel nejprve vyzvat Klienta k nápravě, nicméně to není jeho povinnost.

5.            PŘÍSTUP K APLIKACI

5.1          Aplikace je dostupná ze všech zemí, nicméně služby v rámci Aplikace jsou poskytovány především pro česky hovořící Klienty. Aplikace dále podléhá českému právnímu řádu.

6.            PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST A JEJÍ OMEZENÍ

6.1          Povinnosti Provozovatele v souvislosti s Aplikací se ve vztahu ke Klientovi řídí výhradně těmito Podmínkami a na základě těchto Podmínek nevzniká odpovědnost či jiná povinnost žádným třetím subjektům, není-li v těchto Podmínkách výslovně uvedeno jinak.

6.2          V případě, kdy dojde k selhání Aplikace v rozporu s poskytovanou zárukou, je Klient oprávněn takovou skutečnost oznámit Apple. Apple v takovém případě vrátí Klientovi kupní cenu Aplikace, kterou Klient za Aplikaci zaplatil, pokud taková byla sjednána. Apple v maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nemá jakékoli povinnosti ze záruky k Aplikaci a jakékoli povinnosti a veškeré nároky, závazky, škody, náklady či další výdaje způsobené nesouladem Aplikace s poskytnutou zárukou jsou výlučnou odpovědností Provozovatele.

6.3          Provozovatel a Klient dále společně prohlašují, že je výlučnou odpovědností Provozovatele řešit a případně vypořádat veškeré nároky Klientů či dalších třetích osob v souvislosti s Aplikací či užíváním Aplikace ze strany Klientů a to zejména, nikoli však výlučně, v souvislosti s:

6.3.1      právy z vadného plnění;

6.3.2      nároky vyplývající z možného nesouladu Aplikace s příslušnými právními předpisy a požadavky;

6.3.3      nároky vyplývající z ochrany spotřebitele, soukromí nebo či obdobných právních předpisů.

6.4          Každý Klient využívá Aplikaci a její Obsah na vlastní riziko, není-li v těchto Podmínkách výslovně stanoveno jinak.

6.5          Provozovatel nese výlučnou odpovědnost za Aplikaci a z jeho strany zpřístupněný a zveřejněný Obsah, neodpovídá však za funkčnost Aplikace ani gramatickou správnost, úplnost a aktuálnost Obsahu a dalších informací umístěných v Aplikaci.

6.6          Provozovatel neodpovídá za neinformování ze strany Zákazníka dle odst. 3.9 těchto Podmínek a případnou způsobenou újmu spojenou s nežádoucím zrušením Uživatelského účtu Klienta.

6.7          Provozovatel neodpovídá a nezaručuje průběžný přístup Klienta k Uživatelskému účtu. Zajištění přístupu k Uživatelskému účtu je odpovědností Zákazníka. 

6.8          Provozovatel dále neodpovídá za případnou způsobenou újmu a není povinen hradit jakékoliv přímé či nepřímé škody ani ušlý zisk, které by mohly Klientům nebo jakýmkoliv třetím stranám vzniknout v souvislosti s používáním Aplikace a jejího Obsahu, Funkcí aplikace, změnou Obsahu či Aplikace podle odst. 3.13 těchto Podmínek, resp. které by mohly vzniknout či vznikly na zařízení, jehož prostřednictvím se Klient snažil do Aplikace či na lokality propojené s Aplikací vstoupit, včetně ušlého zisku nebo ztráty jakýchkoliv dat.

6.9          Provozovatel neodpovídá za správné fungování biometrického snímače v zařízení Klienta ani za rizika vyplývající z možných chyb v jeho fungování. Provozovatel doporučuje Klientům, aby se před nastavením používání biometrického ověřováním seznámili s principy fungování biometrického snímače v daném zařízení.

6.10        I přes snahu Provozovatele a dodavatelů Provozovatele může dojít k výpadkům připojení, a tudíž nebude zajištěno bezchybné fungovaní Aplikace. V takových výjimečných situacích Provozovatel ani třetí strany nejsou povinni hradit jakékoliv přímé či nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení se k Uživatelskému účtu v Aplikaci a/nebo nemožnosti využívání jejího Obsahu a Funkcionalit aplikace.

6.11        Provozovatel a Klient dále společně prohlašují, že v případě, kdy třetí osoba vznese nárok, že Aplikace či její užívání ze strany Klienta porušuje práva duševního vlastnictví této třetí osoby, je Provozovatel výlučně odpovědný za prověření takového nároku vyplývajícího z porušení práv duševního vlastnictví, obranu proti němu, vyrovnání se v návaznosti na něj či jeho vyvrácení.

7.            POVINNOSTI Klienta

7.1          Klient se zavazuje, že při používání Aplikace se bude řídit účinnými právními předpisy na území České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito předpisy, dobrými mravy a těmito Podmínkami, a dále nebude, jakkoliv poškozovat dobré jméno Provozovatele a ani ostatních Klientů.

7.2          Klient prohlašuje, že nepoužívá Aplikace ze země, na kterou je uvaleno embargo ze strany Spojených států amerických, nebo která byla vládou Spojených států amerických označena jako země podporující terorismus, a dále že není uveden na seznamu zakázaných subjektů vedených vládou Spojených států amerických.

8.            Propojení na lokality Třetí strany

8.1          Propojení na lokality třetí strany, které se nacházejí v Aplikaci, se poskytují pro větší pohodlí Klientů. Užitím těchto propojení Klient odchází z Aplikace. Provozovatel neodpovídá za žádnou z těchto lokalit třetích stran ani za jejich obsah, informace, software, produkty či výsledky jejich používání.

9.            Přihlášení klienta

9.1          Pro zpřístupnění Obsahu a Funkcí aplikace se vyžaduje přihlášení do Aplikace. Přihlašovací údaje získá Klient od Zákazníka. Provozovatel je oprávněn ověřovat si správnost, pravdivost a aktuálnost vkládaných informací bez časového omezení a s tímto cílem oslovit samotného Klienta nebo jiné subjekty.

9.2          Po prvním přihlášení svými přihlašovacími údaji může Klient k dalšímu přihlašování využívat biometrického snímače v zařízení Klienta.

10.          POZASTAVENÍ ČI UKONČENÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

10.1        Podmínky se na Klienta vztahují po dobu používání Aplikace, zejména Funkcí aplikace, a po dobu, kdy má Aplikaci nainstalovanou ve svém zařízení. Ukončení používání Aplikace a její odinstalování nezbavuje Provozovatele ani Klienta povinnosti vyrovnat své závazky vzniklé nedodržením povinností, včetně závazků vzniklých za dobu, kdy měl Klient Aplikaci nainstalovanou a používal ji.

10.2        Provozovatel je oprávněn kdykoli zrušit Klientovi oprávnění k používání Aplikace a odvolat udělenou licenci podle těchto Podmínek, pokud Klient využívá Aplikaci v rozporu s právním řádem České republiky nebo dobrými mravy nebo porušuje tyto Podmínky. Provozovatel může dále použít kterékoliv z těchto opatření: upozornění Klienta, okamžité omezení používání Aplikace nebo zamezení používání Aplikace vůči Klientovi, a dále vyžadovat od Klienta okamžité zničení či odstranění všech převzatých a vytištěných materiálů z Obsahu.

10.3        Pokud bude Klient chtít zrušit Uživatelský účet musí o to požádat Zákazníka, pod kterého spadá, ten na základě vzájemné dohody jeho Uživatelský účet zruší. Zrušením Uživatelského účtu je zrušen přístup do Aplikace a k používání Funkcionalit aplikace, ale také k Produktu a jeho funkcím.

10.4        V případě, že bude Klientovi zrušen Uživatelský účet, má právo zažádat u svého Zákazníka o export Dokumentů z Produktu, nebo převedení svého Uživatelského účtu pod jiného Zákazníka, a to neprodleně poté, co se o zrušení dozvěděl, nejpozději však do 30 dnů od jeho zrušení.

11.          zABEZPEČENÍ

11.1        Za účelem zajištění bezpečnosti Aplikace jsou v rámci Aplikace a jejím prostřednictvím poskytovaných služeb zavedeny standardně využívané a přiměřené bezpečnostní prvky. Bezpečnostní opatření jsou pravidelně revidována a upravována v souladu s aktuálními technickými požadavky.

11.2        Pokud je to technicky možné, jsou veškeré přenosy dat a uložená data v rámci Aplikace šifrované. Rovněž propojení vybraných externích lokalit s touto Aplikací je šifrováno.

12.          Ochrana osobních údajů

12.1        Provozovatel při využívání Aplikace nezpracovává osobní údaje z Dokumentů. Nicméně může docházet ke zpracování jiných osobních údajů Klienta, zejména přihlašovacích údajů. Zpracování osobních údajů se řídí Zásadami zpracování osobních údajů.

13.          závěrečná ustanovení

13.1        Každá ze smluvních stran je povinna oznámit písemně druhé smluvní straně změny všech skutečností, zejména identifikačních údajů a další změny, které by mohly ovlivnit řádné plnění smlouvy.

13.2        Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit a doplňovat Podmínky. O veškerých takovýchto provedených změnách informuje Provozovatel Klienta na internetových stránkách Provozovatele, e-mailem či dopisem v písemné podobě, případně jiným dohodnutým způsobem, a to nejméně 1 měsíc před nabytím jejich účinnosti. Ve vztahu ke změnám Podmínek je Klient oprávněn v této lhůtě smlouvu vypovědět s účinností ke dni doručení výpovědi Provozovateli, nesouhlasí-li se změnami. Pokud tak neučiní, má se za to, že se změnami souhlasí.

13.3        Klient souhlasem s těmito Podmínkami dle odst. 1.3 těchto Podmínek uděluje také souhlas s tím, že můžou být jeho práva a povinnosti z Podmínek plynoucí postoupena na třetí stranu. Takové postoupení je pro Klienta účinné, pokud o něm byl Provozovatelem informován a na základě tohoto informování neprojevil nesouhlas s postoupením.

13.4        Tyto Podmínky jsou účinné ode dne 1. 9. 2023.

Kde nás najdete

Dokladovna s.r.o.
Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Česká republika

Tel & E-mail & web