Vyberte stránku

Všeobecné obchodní podmínky

aplikace Dokladovna

Všeobecné obchodní podmínky aplikace Dokladovna

(ke stažení ve formátu PDF zde)

 

1.           ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1        Tyto VOP upravují práva a povinnosti Smluvních stran, Poskytovatele a Zákazníka, vyplývající z uzavřené Smlouvy a vztahující se k Produktu „Dokladovna“ a souvisejícím Doplňkům.

1.2        Tyto VOP se neuplatní na práva a povinnosti Smluvních stran vztahujících se k jiným produktům Poskytovatele, kdy tyto se řídí samostatnými podmínkami.

1.3        Tyto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy a používají-li tyto VOP pojem „Smlouva“, jsou tím dle okolností mimo Smlouvy myšleny i tyto VOP.

1.4        Pojmy a zkratky s velkým písmenem použité v těchto VOP mají význam definovaný v čl. 2 těchto VOP.

1.5        Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem vzniklý na základě Smlouvy se mimo těchto VOP dále řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, jakož i dalšími podmínkami, na něž tyto VOP výslovně odkazují.

1.6        Uzavřením Smlouvy Zákazník přijímá znění těchto VOP a vyjadřuje svůj výslovný a jednoznačný souhlas s těmito VOP a vůli postupovat při plnění vyplývajícího ze Smlouvy v souladu s nimi.

2.           DEFINICE POJMŮ

2.1        Akce znamená úkon Uživatele nebo Koncového uživatele v rámci Produktu uvedený v čl. 15 těchto VOP (dílčí Službu Poskytovatele), který se vztahuje ke konkrétnímu Dokumentu.

2.2        Aktualizace znamená změny Produktu (příp. Doplňku) provedené ze strany Poskytovatele, jejichž cílem je zejména oprava Chyb v Produktu (příp. Doplňku) a vylepšení jeho funkcionalit.

2.3        Aplikační kredit znamená virtuální token, který Zákazník získá jako protiplnění k zaplacené Ceně nebo postupem dle odst. 14.5 těchto VOP, a který může využít k provádění Akcí. Aplikační kredity nejsou elektronickými penězi ve smyslu zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů.

2.4        Autorské dílo znamená dílo, které ve smyslu Autorského zákona může naplňovat znaky autorského díla či být za autorské dílo považováno.

2.5        Autorský zákon znamená zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2.6        Cena znamená cenu za Plnění po skončení Trial dle čl. 14 těchto VOP.

2.7        Chyba znamená vadu Produktu (příp. Doplňku), která zásadně znesnadňuje či znemožňuje jeho řádné užití Zákazníkem v souladu se Smlouvou, není-li vada způsobena Zákazníkem.

2.8        Cloud znamená servery provozované Poskytovatelem nebo Třetí osobou, které jsou přístupné prostřednictvím počítačové sítě internet, na kterých je Produkt provozován.

2.9        Dílčí smlouva znamená dílčí smlouvu na poskytování Konzultace uzavřenou v souladu s podmínkami uvedenými v těchto VOP.

2.10      Doba trvání znamená časový úsek od okamžiku účinnosti Smlouvy do okamžiku skončení jejího trvání.

2.11      Dokument znamená jednotlivý soubor, který při využití Produktu Uživatel nebo Koncový uživatel, případně Poskytovatel na žádost Uživatele nebo Koncového uživatele, nahraje na Cloud za účelem jeho dalšího zpracování a/nebo provádění Akcí, zejména účetní doklad.

2.12      Doplněk znamená dílčí produkt Poskytovatele, který není určen k samostatnému užití, ale slouží k rozšíření funkcionalit Produktu, příp. jako alternativní rozhraní pro přístup k Produktu.

2.13      Doložka znamená ujednání Smluvních stran o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 28 odst. 3 GDPR obsažené v čl. 19 těchto VOP.

2.14      Dostupnost znamená podíl (i) celkové doby v rámci příslušného Období snížené o dobu, kdy Zákazník nemohl Produkt prokazatelně užívat a navýšené o souhrn dob trvání Servisních oken a nedostupnosti nezaviněné Poskytovatelem v rámci tohoto Období, a (ii) celkové doby v rámci příslušného Období, přičemž tento podíl je vyjádřený v procentech. Pro účely výpočtu dostupnosti se doby vyjadřují zaokrouhleně na celé minuty.

2.15      Důvěrné informace znamená veškeré informace, které si Smluvní strany v rámci plnění závazků dle Smlouvy vzájemně vědomě nebo opomenutím poskytnou a které budou považovány za důvěrné. Nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně jinak, důvěrnými informacemi jsou implicitně také specifické podmínky sjednané v rámci uzavřených smluv, údaje o obchodních jednáních a spolupráci Smluvních stran, údaje Zákazníka, o kterých se Poskytovatel dozví při poskytování Plnění, jakož i všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, zejména popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající Smluvní stranou by předávající Smluvní straně mohlo způsobit škodu.

2.16      Elektronický formulář znamená elektronický formulář dostupný na Webových stránkách, prostřednictvím kterého lze provést Registraci, jehož součástí je i odkaz na tyto VOP.

2.17      Faktura znamená daňový doklad – fakturu, jejíž základní náležitosti jsou uvedeny v odst. 14.9 těchto VOP.

2.18      GDPR znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

2.19      HelpDesk znamená kontaktní portál Poskytovatele pro poskytování technické podpory dostupný na adrese info@dokladovna.cz, případně technickou podporu poskytovanou prostřednictvím telefonního čísla +420 720 822 631.

2.20      Instalace znamená Službu zahrnující podporu při zavedení Produktu (příp. Doplňku) a úvodní školení, jak jsou tyto specifikovány dále v těchto VOP.

2.21      Integrovna znamená Doplněk k Produktu, který je popsán a jehož podmínky jsou podrobněji specifikovány v čl. 8 těchto VOP.

2.22      Klient znamená Třetí osobu, se kterou má Zákazník uzavřenou smlouvu a které poskytuje služby s využitím Produktu (příp. Doplňků).

2.23      Koncový uživatel znamená koncový uživatel Produktu (příp. Doplňku), který je Klientem nebo Zaměstnancem Klienta, a je oprávněný Produkt (příp. Doplněk) užívat na základě podlicence udělené Zákazníkem prostřednictvím účtu vytvořeného Uživatelem, a to za podmínek uvedených v těchto VOP.

2.24      Konzultace znamená Službu zahrnující ad-hoc konzultace (příp. Instalaci) poskytovanou na základě Dílčí smlouvy a v souladu s ustanoveními těchto VOP.

2.25      Kredit znamená výši slevy z Ceny, na kterou má Zákazník nárok dle těchto VOP, pouze však v rozsahu a za podmínek stanovených v těchto VOP.

2.26      Licence znamená oprávnění, které Poskytovatel uděluje Zákazníkovi k výkonu práva užít Autorské dílo, které je součástí Plnění, pouze však v podobě, způsobem, k účelu, v rozsahu a za podmínek výslovně sjednaných mezi Smluvními stranami.

2.27      MD znamená jednotku práce odpovídající vykonané činnosti jednoho Zaměstnance Poskytovatele v jednom Pracovním dni (tj. 8 člověkohodin).

2.28      MDR znamená částku vyjadřující sazbu Poskytovatele za 1 MD Zaměstnance.

2.29      Mobilní aplikace znamená Doplněk k Produktu, která je popsána a jejíž podmínky jsou podrobněji specifikovány v čl. 9 těchto VOP.

2.30      Období znamená časový úsek od okamžiku zaplacení Ceny dle čl. 14 ze strany Zákazníka (skončení Trial) do okamžiku uplynutí doby jednoho (1) roku od tohoto okamžiku. Druhé a každé další období začíná dnem následujícím po dni, kdy skončilo období předcházející.

2.31      Osobní údaje znamená jakékoli informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat; zejména pak údaje fyzických osob vystupujících na straně Zákazníka a případně také Zákazníka samotného, je-li fyzickou osobou.

2.32      Oznámený účet znamená bankovní účet, který správce daně v souladu se Zákonem o DPH, zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup.

2.33      Plnění znamená veškeré plnění poskytované Poskytovatelem Zákazníkovi na základě uzavřené Smlouvy ve vztahu k Produktu, které je specifikováno v těchto VOP (vč. Doplňku).

2.34      Podpora znamená Službu zahrnující opravu Chyb v Produktu (příp. Doplňku), zpřístupňování Aktualizací a provoz HelpDesk, jak jsou tyto specifikovány dále v těchto VOP.

2.35      POOÚ znamená předpisy na ochranu osobních údajů, včetně zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a GDPR.

2.36      Poskytovatel znamená společnost Dokladovna s.r.o., IČ: 19684134, se sídlem Čechovo nábřeží 1790, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice.

2.37      Pověřená osoba znamená oprávněnou osobu pověřenou Správcem ke specifickým činnostem souvisejícím se zpracováním Osobních údajů, zejména prevencí incidentů, zabezpečením zpracování Osobních údajů, řešením stížností a žádostí, správou systémů a dalšími činnostmi.

2.38      Pracovní den znamená den, který není sobotou, nedělí nebo dnem pracovního klidu dle § 3 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu.

2.39      Produkt znamená produkt „Dokladovna“, jehož podmínky jsou podrobněji specifikovány v čl. 7 a v dalších ustanoveních těchto VOP.

2.40      Reakční doba znamená dobu mezi okamžikem prokazatelného nahlášení dotazu či požadavku ze strany Zákazníka a okamžikem prokazatelné reakce Poskytovatele na takový dotaz či požadavek. Reakce ve smyslu tohoto ustanovení zahrnuje i automatizovanou či administrativní reakci potvrzující přijetí dotazu či požadavku Zákazníka ze strany Poskytovatele.

2.41      Registrace znamená okamžik, kdy dojde k založení uživatelského účtu prvního Uživatele na základě odeslaného Elektronického formuláře, tj. okamžik uzavření Smlouvy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem.

2.42      SaaS znamená Software jako služba (Software as a Service), tedy forma poskytování služby, kdy Poskytovatel umožňuje Zákazníkovi připojit se k Produktu (Software) provozovanému v Cloudu prostřednictvím Vzdáleného přístupu a užívat jej prostřednictvím Webové aplikace, příp. některého z Doplňků.

2.43      Servisní okno znamená dobu, po kterou Poskytovatel provádí nezbytnou údržbu Produktu za podmínek uvedených v těchto VOP, a po kterou nelze Produkt ze strany Zákazníka užívat.

2.44      SLA znamená stanovenou minimální úroveň poskytovaného Plnění dle kvalitativních a kvantitativních parametrů uvedených v těchto VOP a vyhodnocovanou pro příslušné Období.

2.45      Služba znamená jakoukoli službu poskytovanou Poskytovatelem v rámci Plnění ve vztahu k Produktu (příp. Doplňku) dále specifikovanou v těchto VOP.

2.46      Smlouva znamená smlouvu o poskytování služeb uzavřenou mezi Poskytovatelem a Zákazníkem okamžikem dokončení Registrace.

2.47      Software znamená počítačový program ve formě zdrojového či strojového kódu.

2.48      Software třetí strany znamená jakýkoli Software, jehož tvůrcem není Poskytovatel.

2.49      Správce znamená pro účely Doložky Zákazníka jako správce osobních údajů.

2.50      Subdodavatel znamená fyzická či právnická osoba jako třetí strana podílející se zčásti nebo zcela z vůle Poskytovatele na Plnění poskytovaném na základě Smlouvy.

2.51      Trial znamená (i) oprávnění Zákazníka užít Produkt a (ii) povinnost Poskytovatele poskytovat Plnění, a to v omezeném rozsahu a za podmínek stanovených v čl. 6 těchto VOP. Trial trvá od okamžiku účinnosti Smlouvy do okamžiku zaplacení Ceny dle čl. 14 ze strany Zákazníka.

2.52      Třetí osoba znamená třetí osoba, která není Smluvní stranou či Zaměstnancem Smluvní strany a ve vztahu k Poskytovateli Subdodavatelem či Zaměstnancem Subdodavatele.

2.53      Újma znamená majetková škoda i nemajetková újma způsobená porušením povinností vyplývajících z těchto VOP či ze zákona.

2.54      Uživatel znamená koncový uživatel Produktu (příp. Doplňku), který je Zaměstnancem Zákazníka, či kterým je sám Zákazník, a kterému byl zřízen účet v souladu s odst. 4.4 nebo odst. 7.7 těchto VOP. Uživatel má v rámci Produktu oprávnění „účetní“, na základě kterého je oprávněn vytvářet účty pro další Uživatele (se stejným oprávněním) a Koncové uživatele.

2.55      ÚOOÚ znamená Úřad pro ochranu osobních údajů.

2.56      VOP nebo Všeobecné obchodní podmínky znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky, které jsou zveřejněné na Webových stránkách a s nimiž Zákazník projevuje odesláním žádosti o Registraci souhlas.

2.57      Vzdálený přístup znamená technické zajištění přístupu do počítačové sítě pomocí šifrovaného spojení uzavřeného skrz síť internet způsobem umožňujícím přístup na vymezené systémy v počítačové síti.

2.58      Vyšší moc znamená mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku vzniklou nezávisle na vůli Smluvní strany, která nastala po uzavření Smlouvy a ke které došlo bez zavinění Smluvní strany, pokud nebyla způsobena její chybou či nedbalostí a která Smluvní straně zabrání ve splnění povinnosti plynoucích ze Smlouvy.

2.59      Webová aplikace znamená aplikace přístupná na webových stránkách Poskytovatele aplikace.dokladovna.cz, která slouží jako hlavní rozhraní pro přístup k Produktu a v rámci níž lze využívat některých Služeb. Používají-li tyto VOP pojem „Produkt“, je tím dle okolností myšlena i Webová aplikace.

2.60      Webové stránky znamenají webové stránky Poskytovatele dostupné na adrese https://www.dokladovna.cz.

2.61      Zákazník znamená zákazníka, který je Smluvní stranou a je specifikovaný v průběhu Registrace v Elektronickém formuláři.

2.62      Zákon o DPH znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

2.63      Zaměstnanec znamená fyzickou osobu, která se zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu.

2.64      Zpracovatel znamená pro účely Doložky Poskytovatele jako zpracovatel osobních údajů.

2.65      Zpřístupnění znamená okamžik, kdy Poskytovatel informuje Zákazníka o dokončení Registrace dle odst. 4.4 těchto VOP, od něhož je Zákazník oprávněn Produkt a související Doplňky užívat a Poskytovatel je povinen poskytovat Plnění.

3.           PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1        Předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytovat Zákazníkovi Plnění podrobněji specifikované v těchto VOP a závazek Zákazníka užívat Produkt (příp. další poskytnuté Plnění) v souladu s těmito VOP a plnit další povinnosti zde stanovené, to vše v rozsahu a za podmínek stanovených dále v těchto VOP. Po skončení Trialu je předmětem Smlouvy také závazek Zákazníka platit za poskytované Plnění sjednanou Cenu.

3.2        Součástí poskytovaného Plnění jsou i Služby specifikované v čl. 10 a dalších ustanoveních těchto VOP.

4.           UZAVŘENÍ SMLOUVY

4.1        Smlouva může být uzavřena pouze na základě Registrace. Elektronický formulář zveřejněný na Webových stránkách není návrhem na uzavření Smlouvy.

4.2        Odeslání Elektronického formuláře (žádosti o Registraci), které Zákazník provede v souladu s těmito VOP, je návrhem na uzavření Smlouvy.

4.3        Odesláním žádosti o Registraci Zákazník vyjadřuje svůj výslovný a jednoznačný souhlas s podmínkami uvedenými v těchto VOP.

4.4        Smlouva je uzavřena okamžikem dokončení Registrace, tj. okamžikem, kdy dojde ke schválení Registrace a založení uživatelského účtu prvního Uživatele ze strany Poskytovatele. Poskytovatel Zákazníka o dokončení Registrace dle předchozí věty informuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do sedmi (7) dnů, tím, že zašle na e-mailovou adresu prvního Uživatele přístupové údaje a Produkt Zákazníkovi Zpřístupní.

4.5        Na uzavření Smlouvy nemá Zákazník právní nárok a je zcela na uvážení Poskytovatele, zda dokončení Registrace Zákazníkovi schválí dle odst. 4.4 těchto VOP. Poskytovatel je oprávněn Registraci odepřít zejména v případě, kdy:

4.5.1    Elektronický formulář byl vyplněn způsobem, který je v rozporu s podmínkami uvedenými v těchto VOP, případně obsahuje nesprávné či nepravdivé údaje; nebo

4.5.2    Zákazník uzavírá Smlouvu za účelem opětovného využití Trial v rozporu s odst. 6.3 těchto VOP.

4.6        Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření.

5.           Rozsah Plnění

5.1        Závazek Poskytovatele poskytovat Zákazníkovi Plnění dle Smlouvy zahrnuje činnosti specifikované v těchto VOP.

5.2        Poskytovatel poskytuje Zákazníkovi Plnění:

5.2.1    po dobu trvání Trial bezplatně a v rozsahu uvedeném v čl. 6 těchto VOP; a

5.2.2    po skončení Trial za Cenu dle čl. 14 těchto VOP a v plném rozsahu uvedeném v těchto VOP.

5.3        Součástí poskytovaného Plnění je Produkt včetně Licence k jeho užití, jakož i níže uvedené Služby:

5.3.1    Podpora;

5.3.2    Konzultace, stanoví-li tak Dílčí smlouva; a

5.3.3    provádění Akcí dle požadavků Zákazníka a v souladu s těmito VOP.

5.4        Rozhodne-li se Zákazník užívat Produkt prostřednictvím některého z Doplňků, je součástí poskytovaného Plnění taktéž Licence k užití tohoto Doplňku v rozsahu, ve kterém stanoví tyto VOP.

5.5        Zákazník je nad rámec užití přímo Uživateli Zákazníka oprávněn v rozsahu a za podmínek stanovených v těchto VOP Produkt zpřístupnit i Koncovým uživatelům.

6.           Trial verze

6.1        Po dobu trvání Trial poskytuje Poskytovatel Plnění v rozsahu a za podmínek uvedených v tomto čl. 6 VOP. V rozsahu, ve kterém tento čl. 6 VOP nestanoví jinak, se uplatní ostatní ustanovení VOP. V případě rozporu se ustanovení tohoto čl. 6 VOP použijí přednostně.

6.2        Účelem Trial je vyzkoušení a otestování Produktu ze strany Zákazníka za účelem zjištění, zda je vhodný pro užití k podnikatelským a obdobným činnostem Zákazníka a zda naplňuje jeho očekávání co do svých charakteristik a funkcionalit.

6.3        Zákazník není oprávněn využívat Trial opakovaně. Skončí-li Smlouva a uzavřou-li Smluvní strany novou Smlouvu, ustanovení těchto VOP týkající se Trial se neuplatní a Zákazník je povinen za plnění zaplatit Cenu dle čl. 14 těchto VOP v termínu a za podmínek, na nichž se Smluvní strany dohodnou; do okamžiku zaplacení Ceny není Poskytovatel povinen Produkt Zákazníkovi Zpřístupnit nebo poskytovat jakékoliv Plnění.

6.4        Po dobu trvání Trial Poskytovatel poskytuje Zákazníkovi Plnění v omezeném rozsahu zdarma a Zákazník je oprávněn Produkt užívat pouze za podmínek dále stanovených.

6.5        Zákazník oprávněn užívat Produkt v rozsahu Licence dle čl. 20 těchto VOP, avšak pouze:

6.5.1    v maximálním množstevním rozsahu Akcí dle počtu Aplikačních kreditů, které mu Poskytovatel zdarma poskytl dle odst. 14.5 těchto VOP; a

6.5.2    způsoby užití a pouze k účelu stanoveném v odst. 6.2 těchto VOP.

6.6        Licence k Produktu, jakož i Doplňkům, je v rámci Trial poskytována bezplatně.

6.7        Zákazník je oprávněn v rámci Produktu provádět Akce pouze v rozsahu Aplikačních kreditů poskytnutých dle odst. 14.5 těchto VOP.

6.8        Po dobu trvání Trial se neuplatní následující ustanovení:

6.8.1    čl. 17 těchto VOP (SLA); a

6.8.2    odst. 24.5.7 těchto VOP.

7.           Produkt DOKLADOVNA

7.1        Produkt „Dokladovna“ je nástrojem pro zjednodušení práce účetních a jejich Klientů s účetními dokumenty.

7.2        Produkt zejména:

7.2.1    zrychluje přenos účetního dokumentu od Klienta k účetnímu (Zákazníkovi);

7.2.2    zajišťuje jeho následné převedení do digitální podoby s rozpoznáním obsahu; a

7.2.3    automatické přenesení do účetnictví s případným zaúčtováním.

7.3        Produkt je Zákazníkovi poskytován ve formě SaaS. Zákazník je oprávněn za stanovených podmínek využívat Produkt pouze prostřednictvím Webové aplikace nebo některého z Doplňků. Zákazník je oprávněn nahrávat Dokumenty na Cloud také jejich zasláním e-mailem na HelpDesk. Dokumenty a data Zákazníka poskytnutá při užívání Produktu jsou uložena v Cloudu, s čímž Zákazník souhlasí. Dokumenty a data jsou v rámci Cloudu pro jednotlivé Klienty (a související Koncové uživatele) oddělena.

7.4        Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Produkt může být poskytován prostřednictvím Cloudu Třetí osoby. Poskytovatel je oprávněn stávajícího poskytovatele Cloudu nahradit jiným poskytovatelem, a to bez nutnosti oznámení takové skutečnosti Zákazníkovi.

7.5        Zákazník rovněž bere na vědomí a souhlasí s tím, že podmínky poskytování Plnění se mimo těchto VOP řídí podmínkami poskytovatele Cloudu dostupnými na adrese https://azure.microsoft.com/cs-cz/support/legal.

7.6        Zákazník je oprávněn Produkt a související Doplňky užívat od okamžiku jejich Zpřístupnění.

7.7        Uživatel je oprávněn v rámci Produktu vytvářet účty pro další Uživatele nebo Koncové uživatele a tyto účty rušit, čímž dochází k navýšení (případně snížení) množstevního rozsahu udělené Licence k Produktu. Klient není oprávněn zřizovat účtu pro Koncové uživatele, kteří nejsou Klientem nebo Zaměstnancem Klienta.

7.8        Zákazník odpovídá za veškeré činnosti Uživatelů a Koncových uživatelů v rámci Produktu a je těmito činnostmi vázán.

7.9        Zákazník je od okamžiku Zpřístupnění povinen zajistit, aby Uživatelé, Zaměstnanci Zákazníka a případně další osoby (včetně Koncových uživatelů), které se budou podílet na využívání Produktu či Doplňků, využívali Produkt a Doplňky v souladu s těmito VOP a instrukcemi, které Poskytovatel Zákazníkovi prokazatelně zpřístupní, včetně nezbytných bezpečnostních opatření či pravidel.

7.10      Zákazník je zejména povinen zajistit, že osoby uvedené v odst. 7.9 nebudou:

7.10.1  narušovat práva Poskytovatele, porušovat Smlouvu, či Produkt nebo Doplňky užívat způsobem, který by byl v rozporu s právními předpisy či dobrým mravy;

7.10.2  užívat Produkt či Doplňky způsobem, který by mohl Poskytovatele jakkoli poškodit, znemožnit provoz Produktu či jej přetěžovat;

7.10.3  prostřednictvím Produktu či Doplňků šířit jakýkoliv, byť pouze případně škodlivý nebo jinak protiprávní Software či jiný kód obsahující počítačový virus, spyware či malware;

7.10.4  pokoušet se přerušit či narušit zabezpečení Produktu či Doplňků, jejich vzhled, celistvost či dostupnost;

7.10.5  pokoušet se získat neoprávněný přístup k Produktu či Doplňkům; nebo

7.10.6  sdělovat či sdílet přihlašovací údaje, případně provádět jakékoli jiné činnosti, které by mohly vést ke zneužití uživatelského účtu.

7.11      Zákazník (resp. Uživatel) nesmí zneužít přihlašovací údaje dalších Uživatelů nebo Koncových uživatelů, kterým postupem dle odst. 7.7 těchto VOP zřídil účet.

7.12      Poskytovatel neodpovídá za neposkytnutí Produktu ani za nedodržení parametrů či jinak sníženou kvalitu Produktu v případě porušení povinnosti dle odst. 7.10 Zákazníkem.

7.13      Poskytovatel je oprávněn účet porušující podmínky stanovené v těchto VOP (včetně podmínek specifických pro některý z Doplňků) zablokovat.

7.14      Uživatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří (3) dnů, zrušit účet Uživatele nebo Koncového uživatele, který vytvořil dle odst. 7.7 těchto VOP, a to v případě, že:

7.14.1  některý z účtů Uživatelů nebo Koncových uživatelů již není po delší dobu využíván; nebo

7.14.2  o to požádá Koncový uživatel.

7.15      Má-li dojít ke zrušení účtu Koncového uživatele, Zákazník jej o tomto v dostatečném předstihu, alespoň však čtrnáct (14) dní předem, informuje. Dojde-li k ukončení Smlouvy nebo je-li z okolností zřejmé, že k takovému ukončení dojde, je Zákazník povinen o tom Koncového uživatele bez zbytečného odkladu informovat.

7.16      Koncový uživatel je oprávněn kdykoli v průběhu Doby trvání Smlouvy, jakož i bez zbytečného odkladu po dni zrušení účtu Koncového uživatele nebo obdržení oznámení dle odst. 7.15 těchto VOP, nejpozději však do třiceti (30) dnů ode dne skončení Smlouvy, požádat Zákazníka o:

7.16.1  převod účtu pod správu účtu jiného zákazníka, který je Třetí osobou a který má s Poskytovatelem uzavřenou smlouvu s obdobným předmětem plnění jako Smlouva, a to dle volby Koncového uživatele; nebo

7.16.2  export veškerých Dokumentů vztahujících se k jeho účtu.

Do doby, než Zákazník vyhoví žádosti Koncového uživatele dle tohoto odstavce, není oprávněn účet zrušit.

7.17      Obdrží-li Zákazník od Koncového uživatele žádost dle odst. 7.16.1, informuje o tom Poskytovatele bez zbytečného odkladu a tento nejpozději do sedmi (7) dnů převede účet Koncového uživatele pod správu jiného zákazníka včetně veškerých Dokumentů a dat vázajících se k tomuto účtu.

7.18      Obdrží-li Zákazník od Koncového uživatele žádost dle odst. 7.16.2, vyexportuje a předá Koncovému uživateli Dokumenty uložené v rámci Cloudu vztahující se k jeho účtu, a to do sedmi (7) dnů od obdržení žádosti ze strany Koncového uživatele.

7.19      Ztratil-li Zákazník přístup k Produktu (zejména postupem dle odst. 24.9 těchto VOP), Poskytovatel vyexportuje a předá Zákazníkovi Dokumenty uložené v rámci Cloudu, případně jejich část, a to do sedmi (7) dnů od obdržení žádosti ze strany Zákazníka.

7.20      Poskytovatel po skončení Smlouvy uchovává Dokumenty po dobu třiceti (30) dnů. Po uplynutí této doby ztrácí Zákazník právo na export Dokumentů.

7.21      Dojde-li ke zrušení účtu Uživatele, který vytvořil dle odst. 7.7 těchto VOP účty dalším Uživatelům nebo Koncovým uživatelům, tyto účty se okamžikem zrušení dostávají do správy účtu Uživatele, který zrušení provedl.

8.           Integrovna

8.1        Doplněk Integrovna je rozšíření Produktu fungující jako doplňkové rozhraní k Webové aplikaci, které slouží ke stahovaní (synchronizaci) Dokumentů z Cloudu do Software třetí strany lokálně nainstalovaného Zákazníkem.

8.2        Poskytovatel nabízí Integrovnu ke stažení na svých Webových stránkách.

8.3        Zákazník bere na vědomí, že:

8.3.1    Integrovna představuje samostatný produkt Poskytovatele, avšak může být užívána pouze ve spojení s Produktem „Dokladovna“; a

8.3.2    Integrovna je kompatibilní pouze s takovým Software třetí strany, který je uvedený na Webových stránkách.

8.4        Zákazník je povinen:

8.4.1    stahovat Integrovnu pouze z Webových stránek;

8.4.2    užívat Integrovnu v souladu s těmito VOP, zejména pak s požadavky uvedenými v odst. 7.10 těchto VOP; a

8.4.3    instalovat Aktualizace bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy jsou takové Aktualizace dostupné, a to výhradně z autorizovaného zdroje Poskytovatele prostřednictvím Webových stránek.

8.5        Poskytovatel k Integrovně (Autorskému dílu) poskytuje Zákazníkovi okamžikem instalace v souladu s podmínkami uvedenými v těchto VOP nevýhradní Licenci k užití Autorského díla v následujícím rozsahu:

8.5.1    s oprávněním Autorské dílo užít pouze v původní podobě bez oprávnění k provádění změn, zejména pak bez oprávnění do Autorského díla jakýmkoli způsobem zasahovat, upravovat jej, spojovat s jinými díly, uvádět na veřejnost či zahrnovat dílo do díla souborného;

8.5.2    v územním rozsahu k užití pouze na území České republiky, v maximálním množstevním rozsahu dle počtu Uživatelů, jimž byl postupem dle těchto VOP zřízen účet, a na Dobu trvání Smlouvy;

8.5.3    způsoby užití a pouze k účelu bezprostředně vyplývajícím ze Smlouvy; a

8.5.4    bez oprávnění Licenci zcela nebo zčásti postoupit nebo poskytnout jako podlicenci Třetí osobě.

8.6        Zákazník není oprávněn:

8.6.1    rozkládat, pozměňovat, duplikovat, pořizovat kopie, vytvářet odvozená díla, distribuovat nebo poskytovat jiným osobám Autorské dílo, nebo jeho součásti;

8.6.2    dekompilovat, provádět zpětnou analýzu, překládat, nebo se jinak pokoušet odvodit zdrojový kód pro Software, který představuje Autorské dílo;

8.6.3    vytvářet Software na základě jakékoli části Autorského díla, začleňovat jakékoli části do libovolného Software;

8.6.4    užívat Autorské dílo k jinému účelu, než stanoví tyto VOP, zejména pak v rozporu s platnými právními předpisy;

8.6.5    obcházet jakákoli technická omezení v Software (Autorského díla), která umožňují jej používat pouze určitými způsoby;

8.6.6    odstranit, minimalizovat, blokovat nebo upravit jakákoli oznámení Poskytovatele; a

8.6.7    sdílet, publikovat, distribuovat nebo pronajímat Autorské dílo, poskytovat jej jako samostatnou nabídku pro ostatní, aby ho mohli používat, nebo jej převádět na Třetí osobu.

8.7        Udělením Licence nejsou dotčena jakákoli jiná práva Poskytovatele, která nebyla Zákazníkovi výslovně poskytnuta.

8.8        Odměna za poskytnutí Licence je zahrnuta v Ceně Plnění.

8.9        Služba Podpory ve vztahu k Integrovně zahrnuje následující činnosti Poskytovatele:

8.9.1    oprava Integrovny v případě, že je tato stižena Chybou; a

8.9.2    zpřístupnění Aktualizací Produktu na Webových stránkách bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy jsou takové Aktualizace dostupné.

9.           Mobilní apliKAce

9.1        Doplněk Mobilní aplikace je rozšíření Produktu fungující jako doplňkové rozhraní k Webové aplikaci, které slouží k nahrávání Dokumentů do Cloudu a k jejich případnému prohlížení.

9.2        Poskytovatel poskytuje Mobilní aplikaci pouze prostřednictvím níže uvedených distribučních kanálů:

9.2.1    Google Play provozovaný společností Google; a

9.2.2    App Store provozovaný společností Apple.

9.3        Zákazník bere na vědomí, že:

9.3.1    Mobilní aplikace představuje samostatný produkt Poskytovatele, avšak může být užívána pouze ve spojení s Produktem „Dokladovna“; a

9.3.2    užívání Mobilní aplikace se nad rámec těchto VOP řídí „Podmínkami používání mobilní aplikace Dokladovna“, jejichž aktuální znění je dostupné www.dokladovna.cz/Podminky-Mobilni-Aplikace-dokladovna; Zákazník instalací Mobilní aplikace, prvním vyplněním přihlašovacích údajů a dalším používáním Mobilní aplikace potvrzuje, že byl s těmito podmínkami seznámen a souhlasí s nimi.

9.4        Zákazník je povinen:

9.4.1    stahovat a instalovat Mobilní aplikaci pouze prostřednictvím oficiálních distribučních kanálů dle odst. 9.2 těchto VOP; a

9.4.2    užívat Mobilní aplikaci v souladu s těmito VOP, zejména pak s požadavky uvedenými v odst. 7.10 těchto VOP, a příslušnými podmínkami dle odst. 9.3.2 těchto VOP.

9.5        Poskytovatel k Mobilní aplikaci (Autorskému dílu) poskytuje Zákazníkovi Licenci v rozsahu uvedeném v podmínkách Mobilní aplikace dle odst. 9.3.2 těchto VOP.

9.6        Služba Podpory ve vztahu k Mobilní aplikaci zahrnuje následující činnosti Poskytovatele:

9.6.1    oprava Mobilní aplikace v případě, že je tato stižena Chybou; a

9.6.2    zpřístupnění Aktualizací Produktu prostřednictvím oficiálních distribučních kanálů dle odst. 9.2 těchto VOP bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy jsou takové Aktualizace dostupné.

10.        Služby

10.1      Služba Podpory zahrnuje následující činnosti Poskytovatele:

10.1.1  oprava Produktu v případě, že je tento stižen Chybou;

10.1.2  Aktualizace Produktu bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy jsou takové Aktualizace dostupné; a

10.1.3  provoz HelpDesk pro technické dotazy a hlášení požadavků ze strany Zákazníka.

10.2      Služba Konzultace bude poskytována na základě Dílčích smluv uzavřených mezi Smluvními stranami v souladu s požadavky uvedenými v těchto VOP, a to v rozsahu a dle podmínek v ní uvedených. Cena za Konzultace bude stanovena v Dílčí smlouvě a bude vycházet z MDR ve výši 15.500,- Kč bez DPH. Dohodnou-li se na tom Smluvní strany, Konzultace mohou zahrnovat i Instalaci zahrnující podporu při zavedení Produktu (příp. Doplňků) v rámci prostředí Zákazníka a úvodní školení odpovědných osob Zákazníka.

10.3      Dílčí smlouvy dle odst. 10.2 budou uzavírány osobami oprávněnými jednat za Smluvní strany, a to na základě poptávky na poskytnutí Konzultace ze strany Zákazníka zaslané Poskytovateli prostřednictvím uvedených kontaktních údajů, prostřednictvím HelpDesk, případně jiným dohodnutým způsobem.

10.4      Poskytovatel na základě poptávky Zákazníka dle odst. 10.3 zpracuje nabídku obsahující specifikaci Konzultací, Cenu a případně další podmínky obsahující podstatné náležitosti smlouvy tak, aby Dílčí smlouva mohla být uzavřena jejím jednoduchým a nepodmíněným přijetím ze strany Zákazníka.

10.5      Akceptací nabídky Poskytovatele dle odst. 10.4 Zákazníkem dochází k uzavření Dílčí smlouvy.

10.6      Není-li v Dílčí smlouvě sjednáno jinak, poskytuje Poskytovatel Zákazníkovi k výsledkům Plnění na základě Konzultací Licenci v rozsahu, které stanoví čl. 20 těchto VOP.

10.7      Zákazník je nad rámec výše uvedených Služeb oprávněn v rámci Produktu za sjednaných podmínek provádět Akce, jak je specifikováno v čl. 15 těchto VOP.

11.        Doba a místo plnění

11.1      Poskytovatel poskytuje Plnění (a Zákazník je oprávněn Produkt užívat):

11.1.1  v rozsahu Trial dle čl. 6 těchto VOP ode dne Zpřístupnění;

11.1.2  v plném rozsahu ode dne, kdy byla Zákazníkem zaplacena Cena, tj. od okamžiku prvního zakoupení Aplikačních kreditů v souladu s čl. 14 těchto VOP.

11.2      Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

11.3      Plnění bude poskytováno pomocí Vzdáleného přístupu. Náklady vzniklé v souvislosti se Vzdáleným přístupem nese každá ze Smluvních stran samostatně.

11.4      Není-li možné pro část Plnění využít Vzdálený přístup a nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, místem Plnění je sídlo Poskytovatele.

11.5      Služba Podpory bude poskytována od okamžiku Zpřístupnění Produktu. Od stejného okamžiku je Zákazník oprávněn za podmínek stanovených dále provádět Akce.

11.6      Smluvní strany se dohodly, že:

11.6.1  Služba Podpory bude poskytována v rámci Cloudu (příp. Webové aplikace), nedohodnou-li se Smluvní strany jinak nebo nestanoví-li tyto VOP jinak; a

11.6.2  Služba Konzultace bude poskytována v místě uvedeném v Dílčí smlouvě, jinak prostřednictvím Vzdáleného přístupu.

12.        Záruka a práva z vadného plnění

12.1      Poskytovatel odpovídá za to, že Plnění bude mít po Dobu trvání Smlouvy vlastnosti stanovené těmito VOP a že bude splňovat požadavky kladené na Plnění či jeho výsledky obecně závaznými předpisy.

12.2      Během Doby trvání Smlouvy je Poskytovatel povinen odstranit na vlastní náklady veškeré Chyby, které vznikají, vznikly nebo se objevují v Produktu.

12.3      Smluvní strany se dohodly, že záruka, tak vymezená v tomto článku se uplatní toliko za podmínky, že vady vzniklé v Plnění nebyl odstraněny v rámci Služby Podpory.

12.4      Poskytovatel nenese odpovědnost za vady Produktu vzniklé v důsledku neoprávněných zásahů do Software či užití Software v rozporu se sjednanými podmínkami ze strany Zákazníka nebo Třetích osob.

13.        POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

13.1      Poskytovatel se zavazuje:

13.1.1  poskytovat Plnění vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, řádně a včas;

13.1.2  upozorňovat Zákazníka včas na očekávané výpadky Plnění;

13.1.3  neprodleně oznámit písemnou formou Zákazníkovi překážky, které mu brání v plnění předmětu Smlouvy; a

13.1.4  informovat Zákazníka o důležitých skutečnostech, které mohou mít vliv na výkon práv a plnění povinností Smluvních stran.

13.2      Zákazník se zavazuje:

13.2.1  užívat Produkt (vč. Doplňků) pouze v souladu s podmínkami a technickou specifikací, byly-li mu ze strany Poskytovatele zpřístupněny;

13.2.2  poskytovat Poskytovateli podklady a informace nezbytné pro poskytování Plnění;

13.2.3  přímo nebo nepřímo sám nebo prostřednictvím jiné osoby nezaměstnat, nenabídnout zaměstnání, ani jiným způsobem nespolupracovat s osobami, které v době plnění Smlouvy byly Zaměstnanci Poskytovatele, nebo byly Subdodavateli či Zaměstnanci Subdodavatele Poskytovatele, neprojevil-li s tím Poskytovatel souhlas, a to po Dobu trvání Smlouvy a jeden (1) rok po jejím skončení.

13.3      Zákazník se dále zavazuje na vlastní náklady poskytovat na vyžádání Poskytovatele součinnost za účelem řádného poskytování Plnění ze strany Poskytovatele a plnění dalších povinností Poskytovatele dle Smlouvy. Zákazník je taktéž povinen poskytnout Poskytovateli veškerou nezbytnou součinnost za účelem Aktualizace Produktu. Po dobu, kdy Zákazník neposkytuje Poskytovateli součinnost, není Poskytovatel v prodlení s plněním svých povinností dle Smlouvy.

13.4      Zákazník se zavazuje ve vztahu k Produktu (vč. Doplňků) a souvisejícímu Plnění poskytovat Poskytovateli součinnost, a to zejména:

13.4.1  zajištění minimálních požadavků na digitální prostředí Zákazníka (např. podporovaný webový prohlížeč, oficiální aplikace Poskytovatele atp.); a

13.4.2  umožnění přístupu do Produktu Poskytovatelem v rozsahu nezbytném pro zajištění Služby Podpory či jiného Plnění dle dohody Smluvních stran.

13.5      Zákazník prohlašuje, že se seznámil s veškerými podmínkami a technickou specifikací Produktu (vč. Doplňků), které mu byly Poskytovatelem zpřístupněny dle odst. 13.2.1, těchto VOP a zavazuje se tyto dodržovat.

13.6      Smluvní strany budou ve vztahu k poskytovanému Plnění vzájemně komunikovat prostřednictvím vzájemně sdělených kontaktních osob a údajů. V případě jakékoli změny v kontaktních osobách a údajích je každá ze Smluvních stran povinna tuto skutečnost oznámit druhé Smluvní straně bez zbytečného odkladu. Taková změna je účinná okamžikem doručení oznámení o změně kontaktní osoby druhé Smluvní straně.

14.        Cena a platební podmínky

14.1      Má-li Zákazník zájem užívat Produkt nad rámec Trial dle čl. 6 těchto VOP, je povinen za Plnění zaplatit Cenu v souladu s podmínkami uvedenými v těchto VOP.

14.2      Cena za Plnění nad rámec Trial odpovídá počtu zakoupených Aplikačních kreditů, jak je uvedeno níže:

Počet Aplikačních kreditů
Cena (bez DPH)
1 000
1 250 Kč
5 000
5 750 Kč
10 000
10 500 Kč
Více než 10 000
Dle individuální dohody Smluvních stran

14.3      Plnění na základě Smlouvy je po skončení Trial Zákazníkovi poskytováno za Cenu, která odpovídá počtu naposledy zakoupených Aplikačních kreditů.

14.4      Cena za Plnění zahrnuje cenu za Produkt (vč. Doplňků) a Službu Podpory.

14.5      Poskytovatel je oprávněn dle svého uvážení poskytnout Zákazníkovi zdarma Aplikační kredity za účelem provádění Akcí. Zákazník nemá na Aplikační kredity dle tohoto odstavce nárok a tyto se nepovažují za Cenu za Plnění dle tohoto článku VOP.

14.6      Není-li sjednáno jinak, Ceny uvedené v těchto VOP jsou úplné a konečné a již obsahují veškeré prokazatelné ostatní náklady nezbytně spojené s Plněním. Není-li sjednáno jinak, veškeré částky jsou uváděny bez DPH, která bude stanovena na základě Zákona o DPH, případně jiných účinných právních předpisů v den poskytnutí příslušných Služeb (zdanitelného plnění).

14.7      Poskytovatel provádí fakturaci Ceny na základě žádosti Zákazníka o zakoupení Aplikačních kreditů, přičemž každou Fakturu Poskytovatel vystaví do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení této žádosti.

14.8      Fakturu za Konzultace vystaví Poskytovatel do čtrnácti (14) dnů ode dne jejich poskytnutí, není-li v Dílčí smlouvě sjednáno jinak.

14.9      Každá Faktura Poskytovatele musí mít náležitosti daňového dokladu v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o DPH, zejména pak:

14.9.1  číslo Smlouvy (Registrace), příp. i číslo žádosti Zákazníka o zakoupení Aplikačních kreditů;

14.9.2  sídlo Zákazníka, obchodní firmu a DIČ;

14.9.3  sídlo Poskytovatele, obchodní firmu, údaj o zápisu Poskytovatele v obchodním rejstříku, DIČ a IČO;

14.9.4  číslo Faktury, datum vystavení a datum uskutečnění zdanitelného plnění;

14.9.5  Oznámený účet;

14.9.6  popis fakturované činnosti, případně i jednotkovou a celkovou cenu; a

14.9.7  platební podmínky v souladu s těmito VOP.

14.10   Poskytovatel se zavazuje uvést na každé Faktuře vystavené podle těchto VOP pro úhradu plnění pouze Oznámený účet. Bude-li na Faktuře uveden jiný než Oznámený účet, Zákazník je oprávněn poukázat příslušnou platbu na kterýkoli Oznámený účet Poskytovatele. Úhrada platby na kterýkoli Oznámený účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného na daňovém dokladu) je řádnou úhradou plnění podle těchto VOP.

14.11   Zveřejní-li příslušný správce daně v souladu s § 106a Zákona o DPH způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že Poskytovatel je nespolehlivým plátcem, nebo má-li být platba za zdanitelné plnění uskutečněné Poskytovatelem (plátcem DPH) v tuzemsku poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko (§ 109 Zákona o DPH), je Zákazník oprávněn zadržet z každé fakturované platby za poskytnuté zdanitelné plnění daň z přidané hodnoty a tuto (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) uhradit za Poskytovatele příslušnému správci daně.

14.12   Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s tímto článkem je úhrada zdanitelného plnění Poskytovateli bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně) řádnou úhradou podle Smlouvy (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty), a Poskytovateli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči Zákazníkovi, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.

14.13   Faktury budou zasílány výhradně v elektronické formě, a to e-mailem na adresu prvního Uživatele, pod kterým byla provedena Registrace.

14.14   Platba bude provedena v Kč formou bankovního převodu na Oznámený účet Poskytovatele.

14.15   Doba splatnosti Faktur vystavených Poskytovatelem činí čtrnáct (14) dnů od jejich doručení Zákazníkovi. V pochybnostech se má za to, že Faktura byla doručena třetí (3.) den po odeslání. Okamžikem zaplacení Ceny na základě Faktury se rozumí připsání příslušné částky na účet Poskytovatele.

14.16   V případě, že Faktura nebude obsahovat některou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je Zákazník oprávněn ji v době splatnosti vrátit Poskytovateli. Doba splatnosti se tímto přerušuje a nová celá doba splatnosti počne plynout od data doručení nově vystavené nebo opravené Faktury Zákazníkovi.

14.17   Všechny částky poukazované vzájemně Smluvními stranami musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s převodem na jejich účty.

14.18   Platnost Aplikačních kreditů není časově omezena. Veškeré Aplikační kredity však Zákazníkovi bez náhrady propadají v případě, že dojde k ukončení Smlouvy.

15.        Využití Aplikačních kreditů

15.1      Uživatelé a Koncoví uživatelé jsou oprávněni využívat Aplikační kredity Zákazníka za účelem provádění Akcí, v závislosti na počtu Aplikačních kreditů nutných k provedení příslušné Akce, jak je uvedeno níže:

Akce
Počet Aplikačních kreditů
Zpracování nahraného Dokumentu aplikací
1
Uložení Dokumentu až na 10 let
1
Vyčtení dat z Dokumentu pomocí AI
1
Ověření dat fyzickým kontrolorem
3

15.2      Jeden úkon Uživatele nebo Koncového uživatele může dle povahy zahrnovat více Akcí. Provádění některých Akcí může být Zákazníkem povoleno či zakázáno v rámci uživatelského nastavení. Úkony provedené na více Dokumentech se považují za samostatné Akce ve vztahu k těmto jednotlivým Dokumentům.

15.3      Dílčí Služba poskytnutá Poskytovatelem dle příslušné Akce zahrnuje:

15.3.1  „Zpracování nahraného Dokumentu aplikací“ – Zpracování nahraného Dokumentu v Cloudu.

15.3.2  „Uložení Dokumentu až na 10 let“ – Uložení nahraného Dokumentu v Cloudu po dobu 10 let nebo do skončení Smlouvy, dle toho, co nastane dříve; má-li Zákazník volbu aktivovanou, Akce se provede automaticky společně se zpracováním Dokumentu dle odst. 15.3.1 těchto VOP; nemá-li Zákazník volbu aktivovanou nebo nemá-li k provedení Akce dostatečný počet Aplikačních kreditů, je Dokument uložen pouze na dobu šestnácti (16) měsíců.

15.3.3  „Vyčtení dat z Dokumentu pomocí AI“ – Automatické rozpoznání obsahu Dokumentu (tzv. „vytěžení“) pomocí umělé inteligence na bázi strojového učení a přiřazení identifikovaných dat do příslušných polí v rámci Produktu. Aplikační kredit se neodečte, pokud by byla následně Uživatelem opravena více než 2 pole (tedy budou Uživatelem opraveny min. 3 chyby z automatického rozpoznání dat).

15.3.4  „Ověření dat fyzickým kontrolorem“ – Kontrola dat vyčtených dle odst. 15.3.3 k tomu určeným Zaměstnancem Poskytovatele.

15.4      Aplikační kredity Zákazníka jsou sdíleny napříč všemi Uživateli a Koncovými uživateli.

15.5      Nemá-li Zákazník při nahrání Dokumentu ze strany Uživatele nebo Koncového uživatele dostatečný počet Aplikačních kreditů, Dokument se nahraje a uloží v Cloudu ve stavu „nahrán“, a k jeho zpracování dojde v okamžiku, kdy Zákazník zakoupí dodatečné Aplikační kredity; do té doby však není Dokument Zákazníkovi v rámci Produktu přístupný k provádění dalších Akcí.

15.6      Klesne-li počet Aplikačních kreditů Zákazníka na méně než 20 Aplikačních kreditů, Poskytovatel o této skutečnosti bude informovat. Zákazník bere na vědomí, že v případě nedostatku Aplikačních kreditů nebudou Uživatelé a Koncoví uživatelé oprávnění provádět Akce dle tohoto článku.

16.        Další PODMÍNKY PLNĚNÍ

16.1      Ze strany Zákazníka nedochází k akceptaci Plnění nebo jakýchkoli jeho dílčích částí.

16.2      Poskytovatel je oprávněn podle své volby Plnění nebo jeho část zadat jako subdodávku Subdodavatelům, které si zvolí, a to bez nutnosti jakéhokoli dalšího souhlasu ze strany Zákazníka. Poskytovatel není povinen Subdodavatele ani jednotlivé subdodávky Zákazníkovi oznamovat. Poskytovatel však odpovídá za plnění všech svých Subdodavatelů jako za plnění vlastní, včetně odpovědnosti za způsobenou škodu.

17.        SLA

17.1      Bez ohledu na dále sjednaná SLA se Poskytovatel zavazuje poskytovat Plnění promptně, svědomitě a bezvadně, a v souladu s oborovou praxí a standardy aplikovanými v dobře řízených podnicích poskytujících plnění obdobné Plnění.

17.2      Poskytovatel je povinen poskytovat Plnění v souladu s SLA vymezenými v tomto článku VOP.

17.3      V rámci Služby Podpory se Poskytovatel zavazuje provozovat HelpDesk v souladu s těmito SLA:

17.3.1  Dostupnost Produktu v rozsahu 99 %;

17.3.2  dostupnost HelpDesk každý Pracovní den v rozmezí 9-17 hodin; a

17.3.3  Reakční doba na technické dotazy a hlášení požadavků ze strany Zákazníka v rámci provozní doby HelpDesku nejvýše 8 hodin.

17.4      Za účelem Aktualizací, oprav Chyb a dalších činností nezbytných k zajištění řádného poskytování Plnění je Poskytovatel oprávněn provádět servisní a další činnosti v rámci stanovených Servisních oken, a to za podmínky, že:

17.4.1  upozorní Zákazníka na nedostupnost Produktu s předstihem alespoň 5 dnů;

17.4.2  doba trvání Servisního okna nepřesáhne 4 hodiny; a

17.4.3  celková doba, po kterou Zákazník nemůže Produkt užívat, nepřesáhne v daném Období 90 hodin.

17.5      Poskytovatel dále neodpovídá za nedostupnost Produktu v případě, že tato prokazatelně nebyla zaviněna Poskytovatelem, příp. byla způsobena Vyšší mocí. Za tyto okolnosti se považují zejména:

17.5.1  výpadky elektrické energie;

17.5.2  výpadky datové sítě;

17.5.3  výpadky způsobené provozovatelem Cloudu, je-li Cloud provozován Třetí osobou; nebo

17.5.4  jiné poruchy zaviněné či způsobené Zákazníkem nebo Třetími osobami.

17.6      Nedodrží-li Poskytovatel v daném Období výše uvedenou úroveň Služby (SLA), vzniká Zákazníkovi za podmínek stanovených v tomto článku nárok na Kredity (slevu z Ceny) za Aplikační kredity zakoupené Zákazníkem v bezprostředně následujícím Období.

17.7      Poskytovatel zohlední nárok Zákazníka na Kredity při fakturaci za Plnění a Cenu uvedenou na Faktuře odpovídajícím způsobem sníží. Nezohlední-li Poskytovatel Kredity v příslušné Faktuře nebo nezohlední-li je dle názoru Zákazníka ve správné výši, je oprávněn Fakturu Poskytovateli vrátit postupem dle odst. 14.16 společně s uvedením výše Kreditů, která je dle názoru Zákazníka správná. Doloží-li Poskytovatel prokazatelným způsobem, že SLA porušeny nebyly, případně že nebyly porušeny v rozsahu tvrzeném Zákazníkem, Zákazníkovi právo na uplatnění Kreditů v jím tvrzené výši nevzniká a Zákazník je povinen Fakturu zohledňující doložená SLA zaplatit.

17.8      Zákazník má nárok na Kredity ve výši odpovídající 5 Aplikačním kreditům, a to za:

17.8.1  každou desetinu procenta (0,1 %), o kterou překročí minimální Dostupnost Produktu;

17.8.2  každý Pracovní den, kdy Poskytovatel nedodrží dostupnost HelpDesk stanovenou v odst. 17.3.1; a

17.8.3  každých započatých 180 minut nad rámec Reakční doby stanovené v odst. 17.3.3.

17.9      Smluvní strany se dohodly, že výše Kreditů dle odst. 17.8 ve svém souhrnu nepřekročí 2 500 Aplikačních kreditů za příslušné Období.

17.10   Smluvní strany jsou povinny na základě jim dostupných informací dodržování SLA ze strany Poskytovatele pravidelně monitorovat a vyhodnocovat.

17.11   Vznikl-li Zákazníkovi v daném Období nárok na uplatnění Kreditů, tento nárok zaniká v případě, že:

17.11.1      Zákazník Fakturu nezohledňující odpovídající výši Kreditů zaplatí, aniž by postupoval dle odst. 17.7 těchto VOP;

17.11.2      Zákazník Aplikační kredity v bezprostředně následujícím Období dle odst. 17.6 nezakoupí;

17.11.3      Smlouva skončí před započetím bezprostředně následujícího Období;

17.11.4      Poskytovatel Zákazníkovi prokazatelným způsobem doloží, že nedodržení SLA bylo zaviněno Zákazníkem;

17.11.5      Poskytovatel Zákazníkovi prokazatelným způsobem doloží, že nedodržení SLA nebylo zaviněno Poskytovatele, zejména pak nastalo‑li v důsledku Vyšší moci.

17.12   Smluvní strany výslovně prohlašují, že Kredity jsou výlučnou nápravou za porušení stanovených SLA a Zákazník není oprávněn nad rámec Kreditů po Poskytovateli požadovat jakékoli další nároky či sankce.

18.        OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

18.1      Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků ze Smlouvy si mohou vzájemně vědomě nebo opomenutím poskytnout Důvěrné informace a že jejich Zaměstnanci a osoby v obdobném postavení mohou získat vědomou činností druhé Smluvní strany nebo i jejím opomenutím přístup k Důvěrným informacím druhé Smluvní strany.

18.2      Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní Třetí osobě Důvěrné informace, které při plnění Smlouvy získala od druhé Smluvní strany.

18.3      Pro účely tohoto článku 18 se za Třetí osoby nepovažují:

18.3.1  Zaměstnanci Smluvních stran a osoby v obdobném postavení;

18.3.2  orgány Smluvních stran a jejich členové; a

18.3.3  ve vztahu k Důvěrným informacím Zákazníka Subdodavatelé Poskytovatele,

za předpokladu, že se podílejí na plnění Smlouvy nebo na plnění spojeným s plněním podle Smlouvy nebo je zpřístupnění Důvěrných informací potřebné pro výkon jejich funkce a Důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem a zpřístupnění Důvěrných informací je v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny Smluvním stranám ve Smlouvě.

18.4      Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit Důvěrné informace vyplývající ze Smlouvy a též z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění Smlouvy, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany Důvěrných informací a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícími se na plnění Smlouvy.

18.5      Veškeré Důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající Smluvní strany a přijímající Smluvní strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní Důvěrné informace. Obě Smluvní strany se zavazují nepoužít důvěrné informace druhé Smluvní strany jinak než za účelem plnění Smlouvy.

18.6      Bez ohledu na výše uvedená ustanovení nejsou Důvěrnými informacemi informace, které:

18.6.1  se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků přijímající Smluvní strany či právních předpisů;

18.6.2  měla přijímající Smluvní strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením Smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem ujednání Smluvních stran o ochraně informací obsaženého v jiné smlouvě;

18.6.3  jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající Smluvní strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany;

18.6.4  po uzavření Smlouvy poskytne přijímající Smluvní straně třetí osoba, jež není omezena v takovém nakládání s informacemi; nebo

18.6.5  mají být zpřístupněny na základě zákona či jiného právního předpisu včetně práva EU nebo závazného rozhodnutí oprávněného orgánu veřejné moci.

18.7      Porušením povinnosti mlčenlivosti Smluvní stranou jsou též případy, kdy tuto povinnost poruší kterákoliv z osob uvedených v odst. 18.3, které daná Smluvní strana poskytla Důvěrné informace druhé Smluvní strany.

18.8      Ukončení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne ustanovení tohoto článku 18 a jejich účinnost přetrvá i po ukončení Doby trvání Smlouvy, a to po dobu pěti (5) let.

19.        OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

19.1      Vzhledem k tomu, že Poskytovatel jako zpracovatel poskytuje Zákazníkovi jako správci, nebo Poskytovatel jako další zpracovatel poskytuje Zákazníkovi jako zpracovateli, na základě Smlouvy Plnění, při jehož poskytování může docházet ke zpracování Osobních údajů, uzavírají Smluvní strany tuto Doložku ve smyslu čl. 28 odst. 3 GDPR. Poskytovatel vystupuje v postavení zpracovatele, pokud Zákazník využívá plnění sám pro sebe a je v postavení správce. Jako další zpracovatel vystupuje Poskytovatel, pokud v postavení zpracovatele a prostřednictvím Plnění poskytuje Zákazník služby svým klientům, kteří jsou v postavení správce osobních údajů.

19.2      Pojmy použité v této Doložce, které v ní nejsou definovány, mají význam uvedený v GDPR.

19.3      Smluvní strany jsou povinny jednat v souladu s POOÚ a pravidly dopadajícími na jejich jednotlivé role v rámci zpracování Osobních údajů, jak je blíže specifikováno dále v této Doložce.

19.4      Správce uzavřením Doložky potvrzuje, že Osobní údaje, které jsou předmětem zpracování, jsou přesné, byly shromážděny v souladu s POOÚ, jsou aktuálně Správcem zpracovávány v souladu s POOÚ a že Správce plní veškeré povinnosti správce dle POOÚ. Správce prohlašuje, že zpracování Osobních údajů, kterým touto Doložkou pověřuje Zpracovatele, bylo před podpisem této Doložky zaregistrováno ÚOOÚ, pokud se na příslušné zpracování tato povinnost vztahuje.

19.5      Správce tímto pověřuje Zpracovatele zpracováním Osobních údajů subjektů údajů poskytovaných Správcem v rámci plnění Smlouvy. Zpracovatel je povinen zpracovávat Osobní údaje pro Správce na základě jeho pokynů a v rozsahu nezbytném k řádnému plnění povinností Zpracovatele vyplývajících ze Smlouvy a z Doložky.

19.6      O rozsahu zpracování rozhoduje vždy výhradně Správce, který je současně odpovědný za zajištění souladu stanoveného rozsahu zpracování s POOÚ.

19.7      Zpracovatel bude zpracovávat Osobní údaje automatizovaně s užitím statistických a analytických metod s přispěním výpočetní techniky. Příležitostně může docházet k ručnímu zpracování dat.

19.8      Účel zpracování Osobních údajů subjektů údajů je definován účelem plnění Smlouvy.

19.9      Zpracování Osobních údajů bude probíhat po Dobu trvání Smlouvy. Povinnosti Zpracovatele týkající se ochrany Osobních údajů se Zpracovatel zavazuje plnit po celou Dobu trvání Smlouvy, pokud ze Smlouvy nebo z Doložky nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

19.10   Správce prohlašuje, že ke dni uzavření Doložky řádně plní všechny své povinnosti dle POOÚ, zejména:

19.10.1   zpracovává Osobní údaje za účelem, v rozsahu, prostředky způsobem, který je v souladu s POOÚ, zejména obdržel a má k dispozici platný souhlas všech subjektů údajů se zpracováním jejich Osobních údajů, pokud je ve vztahu k takovému zpracování povinen souhlas získat;

19.10.2   informuje subjekty údajů o zpracování jejich Osobních údajů, a to způsobem a v rozsahu vyplývajícím z POOÚ;

19.10.3   umožňuje subjektům údajů vykonávat jejich práva vyplývající z POOÚ;

19.10.4   plní svou povinnost oznámit ÚOOÚ skutečnost, že zpracovává Osobní údaje, pokud se na něj tato povinnost vztahuje;

19.10.5   likviduje Osobní údaje, jakmile pomine účel, pro který byly zpracovány;

19.10.6   plní veškeré své další povinnosti vyplývající z POOÚ,

a zavazuje se tyto povinnosti plnit po celou doba trvání Doložky.

19.11   Zpracovatel se zavazuje dodržovat všechny povinnosti, které vyplývají z POOÚ, jakož i z rozhodnutí či doporučení nebo stanovisek vydaných pro Správce příslušným orgánem státní správy, s nimiž byl seznámen, a to včetně rozhodnutí či stanovisek nebo doporučení vydaných v budoucnu.

19.12   Zpracovatel při zpracování Osobních údajů:

19.12.1   zpracovává Osobní údaje výlučně na základě doložených pokynů Správce; pro vyloučení pochybností zpracování Osobních údajů v souladu s povinnostmi Zpracovatele dohodnutými v rámci Smlouvy a Doložky se považuje za prováděné v souladu s pokyny Správce;

19.12.2   řídí se instrukcemi Správce v otázkách předání Osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládá právo Evropské unie nebo členského státu, které se na Zpracovatele vztahuje; v takovém případě Zpracovatel Správce informuje o tomto právním požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;

19.12.3   v případě, kdy je ze strany ÚOOÚ či jiného správního orgánu provedena kontrola zpracování Osobních údajů Zpracovatelem či v případě zahájení správního řízení ze strany ÚOOÚ či jiného správního orgánu ve vztahu ke zpracování Osobních údajů Zpracovatelem, oznámí tuto skutečnost okamžitě Správci a poskytne mu veškeré informace o průběhu a výsledcích této kontroly, resp. průběhu a výsledcích takového řízení;

19.12.4   nezpracovává Osobní údaje získané za účelem plnění Smlouvy a Doložky pro své vlastní účely;

19.12.5   nezapojí do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení Správce;

19.12.6   při zohlednění povahy zpracování je Správci nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění Správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů;

19.12.7   je Správci nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi Správce (i) zajistit úroveň zabezpečení zpracování, (ii) ohlašovat případy porušení zabezpečení Osobních údajů ÚOOÚ a případně též subjektům údajů, (iii) posuzovat vliv na ochranu Osobních údajů (výstupem tohoto posouzení bude poskytnutí podkladových materiálů a vlastních odborných vyjádření) a (iv) realizovat předchozí konzultace s ÚOOÚ, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Zpracovatel k dispozici;

19.12.8   v souladu s rozhodnutím Správce všechny Osobní údaje buď vymaže, nebo vrátí Správci po ukončení poskytování plnění dle Smlouvy, a vymaže existující kopie, pokud právo Evropské unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných Osobních údajů;

19.12.9   poskytuje Správci veškeré informace a dokumenty potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené touto Doložkou a POOÚ; a

19.12.10 zajišťuje, aby se osoby oprávněné zpracovávat Osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti.

19.13   Zpracovatel umožní Správci či jinému auditorovi, kterého Správce pověří, provést audit, včetně inspekcí, způsobu zpracování Osobních údajů a technických a organizačních opatření zavedených Zpracovatelem k ochraně Osobních údajů a k takovému auditu přispěje. Správce je povinen o záměru provést audit vyrozumět Zpracovatele nejméně s předstihem 30 dnů. Správce je však oprávněn provést audit maximálně jedenkrát za kalendářní rok a v rozsahu, který nebude mít vliv na běžný chod činností Zpracovatele. Správce je povinen uhradit Zpracovateli veškeré náklady související s provedením auditu.

19.14   Zpracovatel je oprávněn odmítnout splnění pokynu Správce, o kterém se Zpracovatel domnívá, že je v rozporu s POOÚ. V takovém případě se Zpracovatele zavazuje Správce informovat Správce bez zbytečného odkladu o důvodech, které mu brání ve splnění pokynu Správce. Trvá-li Správce na splnění pokynu i přes výhrady Zpracovatele, je Zpracovatel oprávněn požadovat, aby se Správce písemně zavázal k náhradě Újmy (škody i nemajetkové újmy), která v souvislosti se splněním pokynu Správce může vzniknout. Újmou vzniklou Zpracovateli se pro účely tohoto ustanovení rozumí zejména (i) náhrada újmy (škody i nemajetkové újmy) subjektům údajů ve smyslu POOÚ a (ii) pokuty uložené ÚOOÚ či jiným správním úřadem.

19.15   Plnění povinností a součinnost Zpracovatele dle Doložky zpoplatněno sazbou 2.500,- Kč za každou započatou hodinu služeb poskytovaných dle této Doložky, není-li ve Smlouvě ujednáno, že odměna za plnění těchto povinností je součástí Ceny za Plnění.

19.16   V návaznosti na odst. 19.12.5 Doložky Správce obecně souhlasí se zapojením dalších zpracovatelů do zpracování Osobních údajů. Zpracovatel je povinen informovat Správce v přiměřeném předstihu o záměru zapojit do zpracování Osobních údajů dle tohoto článku dalšího zpracovatele včetně konkrétní identifikace tohoto dalšího zpracovatele a umožnit Správci vznést proti zapojení dalšího zpracovatele odůvodněné námitky.

19.17   Pokud Zpracovatel zapojí do zpracování Osobních údajů dalšího zpracovatele, musí se tento další zpracovatel smluvně zavázat k dodržování stejných povinností na ochranu Osobních údajů, jako jsou dohodnuty mezi Správcem a Zpracovatelem, a to zejména k zavedení vhodných technických a organizačních opatření.

19.18   Zpracovatel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití Osobních údajů.

19.19   Zpracovatel přijme zejména následující opatření k zajištění přiměřené úrovně zabezpečení:

19.19.1   víceúrovňový firewall;

19.19.2   antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů;

19.19.3   přístup k Osobním údajům mají pouze Pověřené osoby; a

19.19.4   servery s Osobními údaji jsou uzamčeny v datacentrech Zpracovatele či třetích stran identifikovaných v těchto VOP.

19.20   Zpracovatel se dále zavazuje přijmout následující opatření, jsou-li s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob nezbytná k zajištění odpovídající úrovně zabezpečení:

19.20.1   pseudonymizace a šifrování Osobních údajů;

19.20.2   schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování – zavedená opatření a jejich korektní fungování budou pravidelně kontrolovány;

19.20.3   schopnost obnovit dostupnost Osobních údajů a přístup k nim včas a v případě fyzických či technických incidentů;

19.20.4   proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování;

19.20.5   šifrovaný přenos dat; a

19.20.6   zálohy dat se provádějí do oddělené geografické lokality, data jsou šifrovaná během přenosu i po uložení a přístup k nim mají pouze Pověřené osoby.

19.21   V případě, že Zpracovatel zjistí porušení zabezpečení Osobních údajů, ohlásí ho bez zbytečného odkladu Správci.

19.22   V případě ukončení Smlouvy nejsou Zpracovatel, resp. jeho Zaměstnanci, popř. pověřené Třetí osoby, které přišly do styku s Osobními údaji, zbaveni mlčenlivosti. Povinnost mlčenlivosti u nich v takovémto případě trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy, bez ohledu na trvání poměru uvedených osob k Zpracovateli.

19.23   V případě ukončení Smlouvy je Zpracovatel povinen ukončit jakékoli zpracování Osobních údajů a nejpozději do 30 dnů od ukončení účinnosti Smlouvy předat Správci protokolárně veškeré hmotné nosiče obsahující Osobní údaje a smazat veškeré Osobní údaje v elektronické podobě v jeho dispozici, neobdrží-li Zpracovatel od Správce písemně jiné pokyny, pokud právo Evropské unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných Osobních údajů.

19.24   V případě požadavku na změnu Doložky iniciovaného kteroukoli ze Smluvních stran, směřujícího k zajištění zachování souladu Správce s POOÚ, Smluvní strany sjednávají, že případná povinnost nést veškeré přiměřené náklady Zpracovatele při implementaci sjednaných změn bude stanovena dohodou Smluvních stran.

20.        PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

20.1      Poskytovatel k části Produktu, která je Autorským dílem, poskytuje Zákazníkovi v případě, že činnost Uživatele naplní znaky užití dle Autorského zákona, nevýhradní Licenci k užití Autorského díla v následujícím rozsahu:

20.1.1  s oprávněním Autorské dílo užít pouze v původní podobě bez oprávnění k provádění změn, zejména pak bez oprávnění do Autorského díla jakýmkoli způsobem zasahovat, upravovat jej, spojovat s jinými díly, uvádět na veřejnost či zahrnovat dílo do díla souborného;

20.1.2  v neomezeném územním rozsahu, v maximálním množstevním rozsahu dle počtu Uživatelů, jimž byl postupem dle těchto VOP zřízen účet, příp. také v množstevním rozsahu Akcí dle počtu zakoupených Aplikačních kreditů, a na Dobu trvání Smlouvy;

20.1.3  způsoby užití a pouze k účelu bezprostředně vyplývajícím ze Smlouvy;

20.1.4  bez oprávnění Licenci zcela nebo zčásti postoupit Třetí osobě; a

20.1.5  s oprávněním Licenci zcela nebo zčásti poskytnout Koncovému zákazníkovi jako podlicenci, ovšem v maximálním množstevním rozsahu dle počtu Koncových uživatelů, jimž byl postupem dle těchto VOP zřízen účet.

20.2      Udělením Licence nejsou dotčena jakákoli jiná práva Poskytovatele, která nebyla Zákazníkovi výslovně poskytnuta.

20.3      Odměna za poskytnutí Licence je zahrnuta v Ceně Plnění.

20.4      Ustanovení tohoto článku nejsou dotčena práva Zákazníka k jeho datům (tj. informacím Zákazníka, které jsou zpracovávané nebo ukládané Poskytovatelem) vytvořeným či vloženým v rámci Produktu (Cloudu), které jsou ve výlučném vlastnictví Zákazníka a Zákazník je plně odpovědný za veškeré nakládání s nimi.

21.        Odpovědnost za škodu

21.1      Každá Smluvní strana nese za níže uvedených podmínek odpovědnost za způsobenou Újmu v rámci platných právních předpisů a Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení újmám a k minimalizaci vzniklé újmy.

21.2      Poskytovatel nenese odpovědnost za způsobenou škodu v případě, že dojde k poškození systémů Zákazníka nebo poškození či ztrátě dat Zákazníka nebo třetích stran, která se váže k Plnění, pokud bylo Plnění poskytnuté s odbornou péčí.

21.3      Poskytovatel odpovídá pouze za škodu, kterou způsobí svou činností nad rozsah Plnění (nad rámec specifikace nebo časového období, po které má být Plnění poskytováno) nebo za škodu, kterou způsobí úmyslným porušením Smlouvy s cílem poškodit Zákazníka nebo jeho dobré jméno.

21.4      Smluvní strany se dohodly na maximálním omezení výše náhrady Újmy vzniklé Zákazníkovi, a to v rozsahu odpovídající částce ve výši uhrazené Ceny za Plnění poskytnuté v období dvanácti (12) měsíců předcházejících okamžiků, kdy byl nárok uplatněn.

22.        VYŠŠÍ MOC

22.1      Žádná ze Smluvních stran není v prodlení a ani nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění Vyšší moc.

22.2      Smluvní strany jsou povinny se informovat o překážce dle článku 22 těchto VOP nejpozději do čtrnácti (14) dnů od jejího vzniku a společně hledat možnosti realizace té části plnění, které překážka nebrání.

23.        SMLUVNÍ SANKCE

23.1      V případě prodlení Zákazníka se zaplacením Ceny na základě řádně vystavené Faktury je Poskytovatel oprávněn požadovat po Zákazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení.

23.2      V případě porušení povinnosti dle čl. 7, 8 nebo 9 těchto VOP ze strany Zákazníka je Poskytovatel oprávněn požadovat po Zákazníkovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení ze strany Zákazníka, Uživatele, nebo Koncového uživatele.

23.3      V případě porušení povinnosti Zákazníka dle odst. 13.2.3 těchto VOP je Poskytovatel oprávněn požadovat po Zákazníkovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

23.4      V případě porušení povinnosti ochrany Důvěrných informací dle čl. 18 těchto VOP je dotčená Smluvní strana oprávněna požadovat po porušující Smluvní straně zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

23.5      V případě porušení licenčních podmínek dle čl. 20 těchto VOP (příp. dle čl. 6, 7, nebo 8 těchto VOP) ze strany Zákazníka je Poskytovatel oprávněn požadovat po Zákazníkovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

23.6      Smluvní pokuty a/nebo úroky z prodlení jsou splatné třicátý (30.) den ode dne doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany k jejich úhradě povinnou Smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší.

23.7      Není-li sjednáno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje povinnou Smluvní stranu povinnosti splnit své závazky. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na nárok Poskytovatele na náhradu škody v plné výši.

23.8      V případě, kdy bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou.

24.        UKONČENÍ SMLOUVY

24.1      Smlouva končí okamžikem:

24.1.1  určeným v písemné dohodě Smluvních stran o ukončení Smlouvy;

24.1.2  výpovědí jednou ze Smluvních stran; nebo

24.1.3  odstoupení od Smlouvy jednou ze Smluvních stran v případech jejího podstatného porušení druhou Smluvní stranou ve výslovně sjednaných případech.

24.2      Smluvní strany mohou kdykoli po Dobu trvání Smlouvy uzavřít dohodu, kterou Smlouvu ukončí ke dni v této dohodě uvedeném.

24.3      Kterákoli ze Smluvních stran je oprávněna Smlouvu vypovědět bez udání důvodu s výpovědní dobou v délce tří (3) měsíců, která běží od prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy byla výpověď doručena druhé Smluvní straně. Poskytovatel je taktéž oprávněn Smlouvu vypovědět s okamžitou účinností v případě, že Zákazník Produkt nevyužívá po dobu delší než jeden (1) rok, zejména pokud se po tuto dobu žádný z Uživatelů ani Koncových uživatelů nepřihlásí ke svému účtu.

24.4      Dojde-li k jednostranné změně těchto VOP, je Zákazník oprávněn Smlouvu vypovědět za podmínek uvedených v odst. 26.2 těchto VOP a násl.

24.5      Za podstatné porušení Smlouvy dle odst. 24.1.3 těchto VOP se považuje:

24.5.1  porušení povinnosti Zákazníka dle odst. 13.2.3 těchto VOP;

24.5.2  podstatné porušení povinnosti ochrany Důvěrných informací dle čl. 18 těchto VOP některou ze Smluvních stran;

24.5.3  podstatné porušení licenčních podmínek dle čl. 20 těchto VOP (příp. dle čl. 6, 7, nebo 8 těchto VOP) ze strany Zákazníka;

24.5.4  platební neschopnost některé ze Smluvních stran, zejména v případě, kdy tato vstoupí do likvidace nebo je na její majetek prohlášen úpadek;

24.5.5  překážka Vyšší moci trvající déle než devadesát (90) dnů;

24.5.6  prodlení Zákazníka s poskytnutím součinnosti nezbytné pro poskytování Plnění delší než třicet (30) dnů; a

24.5.7  opakované nedodržení SLA ze strany Poskytovatele; opakovaným nedodržením SLA se ve smyslu tohoto odstavce rozumí uplatnění nároku na Kredity ze strany Zákazníka v alespoň třech (3) po sobě jdoucích Obdobích.

24.6      Dojde-li k předčasnému skončení Smlouvy, nevzniká Zákazníkovi právo na vrácení Ceny či jakékoli její části (vč. Aplikačních kreditů) a Zákazník se takového práva výslovně vzdává.

24.7      Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se náhrady škody, smluvních sankcí, ochrany Důvěrných informací a další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení Doby trvání Smlouvy nebo u nichž to tak VOP výslovně předvídají.

24.8      Zákazník není oprávněn po skončení Doby trvání Smlouvy Produkt užívat. Ustanovením tohoto odstavce není dotčen odst. 7.15 těchto VOP.

24.9      Poskytovatel je oprávněn od okamžiku skončení Doby trvání Smlouvy Zákazníkovi zrušit Zpřístupnění k Produktu.

25.        ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

25.1      Smluvní vztah mezi Zákazníkem a Poskytovatelem se řídí právním řádem České republiky.

25.2      Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů.

25.3      Smluvní strany se dohodly, všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci. Sídlem rozhodčího řízení je Praha. Rozhodčí řízení se koná v českém jazyce. Rozhodčí doložka se řídí českým právem.

26.        ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

26.1      Obchodní podmínky Zákazníka se vylučují.

26.2      Poskytovatel je oprávněn tyto VOP jednostranně měnit a doplňovat. Poskytovatel je povinen aktualizované znění VOP zveřejnit na svých Webových stránkách a příslušnou změnu Zákazníkovi oznámit alespoň jeden (1) měsíc před nabytím účinnosti této změny, a to prostřednictvím uvedených kontaktních údajů či jiným dohodnutým způsobem.

26.3      Je-li Smlouva uzavřena dlouhodobě k opětovnému plněním stejného druhu a změna VOP je přiměřená (tj. podstatně nemění základní podmínky smluvního vztahu se Zákazníkem), je Zákazník oprávněn před nabytím účinnosti změny Smlouvu vypovědět s účinností k datu účinnosti změny VOP.

26.4      Nejsou-li naplněny podmínky odst. 26.3, je Zákazník oprávněn sdělit Poskytovateli před nabytím účinnosti změny svůj nesouhlas a Smlouvu vypovědět s účinností k datu účinnosti změny VOP. Nevyjádří-li se Zákazník ve lhůtě dle předchozí věty, je Poskytovatel oprávněn Smlouvu vypovědět s okamžitou účinností nebo s účinností uvedenou ve výpovědi.

26.5      Dojde-li v důsledku jednostranné změny VOP ke změně Ceny Plnění či způsobu jejího výpočtu, uplatní se nová Cena pro veškeré Aplikační kredity zakoupené ode dne, kdy změna nabyla účinnosti.

26.6      Pokud jakákoliv ustanovení nebo jakékoliv části ustanovení VOP budou považovány za neplatné, zdánlivé nebo nevymahatelné, nebude mít taková neplatnost, zdánlivost nebo nevymahatelnost za následek neplatnost, zdánlivost nebo nevymahatelnost celých VOP, ale celé VOP se budou vykládat tak, jako kdyby neobsahovaly příslušná neplatná, zdánlivá nebo nevymahatelná ustanovení nebo části ustanovení a práva a povinnosti Smluvních stran se budou vykládat přiměřeně. Smluvní strany se dále zavazují, že budou navzájem spolupracovat s cílem nahradit takové neplatné, zdánlivé nebo nevymahatelné ustanovení platným a vymahatelným ustanovením, jímž bude dosaženo stejného ekonomického výsledku (v maximálním možném rozsahu v souladu s právními předpisy), jako bylo zamýšleno ustanovením, jež bylo shledáno neplatným či nevymahatelným.

26.7      Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení těchto VOP byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

26.8      Veškeré změny nebo doplňky Smlouvy (resp. těchto VOP) mohou být provedeny pouze písemnou formou ve formě číslovaných dodatků podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem Smluvních stran. Ustanovením tohoto odstavce není dotčeno oprávnění Poskytovatele jednostranně měnit VOP dle odst. 26.2 těchto VOP či měnit jiné podmínky, u nichž je tak výslovně připuštěno v těchto VOP.

26.9      Každá ze Smluvních stran je povinna oznámit písemně druhé Smluvní straně změny všech skutečností, zejména identifikačních údajů a další změny, které by mohly ovlivnit řádné plnění Smlouvy.

26.10   Poskytovatel je oprávněn převést (jako postupitel) svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části na Třetí osobu, s čímž Zákazník uzavřením Smlouvy výslovně souhlasí. Takové postoupení je pro Zákazníka účinné, pokud o něm byl Provozovatelem informován a na základě tohoto informování neprojevil nesouhlas s postoupením.

Kde nás najdete

Dokladovna s.r.o.
Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Česká republika

Tel & E-mail & web